Có 1 kết quả :

Khai thác than hầm lò tại Công ty than Thống Nhất

Hướng đến mục tiêu phát triển hài hòa

Nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và ổn định sản xuất, thời gian gần đây, Công ty than Thống Nhất đã tập trung đầu tư cơ giới hóa, áp dụng công nghệ, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, công ty thực hiện nhiều dự án đầu tư với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.