Có 1 kết quả :

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân hằng năm: 15- 17%

Khởi động hành trình tìm lại vị thế của đô thị Thành Nam

TP - Năm 2021 được xem là thời điểm khởi đầu trong hành trình đến một trang sử mới của thành phố Nam Ðịnh. Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh giai đoạn 2020-2025 đã đề ra mục tiêu lớn, mang tính lịch sử là “tìm lại vị thế là một trong 3 thành phố lớn của miền Bắc” và xây dựng thành phố Nam Ðịnh trở thành trung tâm vùng đồng bằng nam sông Hồng.