Có 3 kết quả :

Tin vắn 3 - 10

Tin vắn 3 - 10

TP - UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu các ngành và các cấp hành chính từ huyện đến tỉnh, từ ngày 1-10, gửi và nhận văn bản hành chính qua mạng kèm văn bản giấy, để từ ngày 1-1-2013, tất cả văn bản hành chính sẽ gửi qua mạng, chấm dứt việc gửi văn bản giấy. Hệ thống văn phòng điện tử thông tin hành chính công có địa chỉ http://1900.travinh.gov.vn.