Sự thật về Trương Phi - đại hổ tướng của Lưu Bị mang họa sát thân vì nóng tính

TPO - Dân gian thường ví “nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo”, tuy là bậc anh hùng có mưu có dũng, nhưng tính tình quá nóng nảy, dễ nổi giận lôi đình, khiến Trương Phi cuối đời mang họa sát thân.
Theo QQ, Sina, YouTube
MỚI - NÓNG