Phát hiện hơn 100 loài động, thực vật mới dưới biển sâu

Trong những sinh vật mới được phát hiện có 13 loài giáp xác, thực vật đơn bào không rễ và loài san hô đen dây xoắn cao hơn hai mét