Mỗi Sở ở Hà Nội không quá 4 phó giám đốc

TPO - Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 280-TB/TU về kết luận phiên họp thứ ba của Ban chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, về số lượng phó giám đốc các sở của Hà Nội sẽ không quá 4 người.

Theo báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đến nay còn 14 cơ quan, đơn vị chậm tiến độ. Ban chỉ đạo đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo thực hiện rà soát, gửi báo cáo đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lượng đề ra. Lưu ý việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cần kiên quyết, nghiêm túc thực hiện theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, thành phố; khuyến khích theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

Về số lượng Phó giám đốc các Sở của thành phố, Thành ủy yêu cầu thực hiện theo Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Bộ Nội vụ để tổ chức thực hiện thống nhất giữa Nghị định và các thông tư hướng dẫn. Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM không quá 4 người.

Đối với việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, đây là lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, cần được thực hiện thận trọng, khoa học. Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP đánh giá, nghiên cứu, thảo luận kỹ, xây dựng đề án, kế hoạch và lộ trình cụ thể; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo khi triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, ổn định, tránh gây xáo trộn bộ máy, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo thành phố cũng đồng ý chủ trương hợp nhất hai Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Khối Du lịch trực thuộc Thành ủy. Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

MỚI - NÓNG