Khiêng cả ngôi nhà chuyển đến chỗ mới

Một ngôi làng ở Thái Lan có cách chuyển nhà hết sức độc đáo, toàn bộ người dân trong làng nhấc bổng ngôi nhà và di chuyển đến chỗ khác...