Kết cục bi thảm của cô mèo Felicette lần đầu tiên bay ra không gian

Mèo Felicette là cô mèo đầu tiên trở thành phi hành gia bay vào vũ trụ. Năm 1963. nước Pháp đã thu thập 14 chú mèo cho dự án nghiên cứu bay vào không gian với tham vọng, nếu động vật có thể sống sót ngoài không gian, thì con người cũng sẽ làm được.