KBNN kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
KBNN tiếp tục thực hiện nghiêm quy định làm việc giãn cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
KBNN tiếp tục thực hiện nghiêm quy định làm việc giãn cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 9/9, Kho bạc Nhà nước ban hành Quyết định số 4611/QĐ-KBNN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Kho bạc Nhà nước.

Theo Quyết định, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Kho bạc Nhà nước. Phó Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm Thủ trưởng của các đơn vị thuộc KBNN.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trong hệ thống KBNN theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Tài chính.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là, nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Tài chính để chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch của hệ thống KBNN;

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công theo nguyên tắc từng thành viên chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đảm bảo cơ quan và hệ thống KBNN hoạt động ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

04 Tổ tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo

Một là, Tổ Điều phối có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai công việc chung trong hệ thống KBNN liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; tổng hợp tình hình chung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn hệ thống để báo cáo Ban Chỉ đạo; xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan KBNN.

Hai là, Tổ Tài chính, địa phương có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của KBNN các tỉnh, thành phố liên quan đến kinh phí và cơ chế mua sắm vật tư, trang thiết bị, vật dụng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại KBNN các tỉnh, thành phố; số lượng KBNN cấp tỉnh, cấp huyện bị phong tỏa, cách ly (phải thực hiện 3 tại chỗ); tình hình công chức, người lao động KBNN các tỉnh, thành phố nhiễm Covid-19 và vi phạm quy định phòng, chống dịch để báo cáo Lãnh đạo KBNN;

Ba là, Tổ Hậu cần có nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan KBNN; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan KBNN; đầu mối liên hệ với các cơ sở y tế và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN.

Bốn là, Tổ Sức khỏe, con người có nhiệm vụ: (i) Quản lý thông tin công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN bao gồm các thông tin cơ bản như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, nơi trọ, số điện thoại, số mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã thực hiện, thường xuyên cập nhật khi có thay đổi; (ii) Phối hợp với Tổ Hậu cần để hướng dẫn, điều phối việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN; (iii) Phối hợp với Tổ An toàn Covid nắm bắt tình hình chung về sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN; (iv) Tham mưu Lãnh đạo KBNN khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc triển khai phòng, chống Covid-19 và xử lý các trường hợp không chấp hành nghiêm việc triển khai phòng, chống Covid-19 tại cơ quan KBNN và hệ thống.

Tổ An toàn Covid

Cùng với các tổ tham mưu giúp việc, KBNN thành lập Tổ An toàn Covid để thực hiện một số nhiệm vụ:

Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN. Báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo và bộ phận y tế của cơ quan khi phát hiện người lao động mắc Covid-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định;

Kiến nghị Trưởng Ban chỉ đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của cơ quan và của chính quyền địa phương;

Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1 (là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, học tập... hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0), F2 (là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế) và các trường hợp khẩn cấp khi cơ quan có trường hợp mắc Covid-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền./.

MỚI - NÓNG