Có 1 kết quả :

Hướng đến liêm chính khoa học trong xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Nguyên nhân hàng loạt ứng viên GS, PGS bị loại

TP - Tổng số ứng viên giáo sư, phó giáo sư (GS/PGS) được các hội đồng cơ sở  đề xuất xét duyệt và công nhận lên Hội đồng GS ngành/liên ngành là 416 người. Trong số này, chỉ có  321 ứng viên được Hội đồng GS ngành/ liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2020 và gửi danh sách lên Hội đồng GS Nhà nước.