'Học phí' và 'giá dịch vụ đào tạo' khác nhau thế nào?

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, gọi "học phí" là do mọi người quen tai, đó là cách gọi truyền thống và mang nội hàm khác với "giá dịch vụ đào tạo".

Có thể bạn quan tâm