Hà Nội nới bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ nhiều thế hệ khi thu hồi đất

TPO - Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố sửa đổi Khoản 2 Điều 26 quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất như sau: Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi (diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 quy định này).

Trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 quy định này.

Theo đó, phần diện tích đất tái định cư ở bị thu hồi phải nộp tiền theo giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh UBND cấp huyện xem xét quyết định cho phù hợp với từng dự án khu tái định cư theo nguyên tắc: Tại địa bàn các quận còn bố trí giao đất tái định cư thì hệ số điều chỉnh K tối thiểu là 1,3; đối với địa bàn các huyện số điều chỉnh K tối thiểu là 1,1.

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2022.

MỚI - NÓNG