Có 2 kết quả :

Bất lực trước khô hạn?

Bất lực trước khô hạn?

Đắk Lắk được quy hoạch trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Nền kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, như: Cà phê, cao su, hồ tiêu… vì vậy nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp là yếu tố sống còn quyết định đến hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên hạ tầng, nhất là hệ thống, hồ chứa, kênh mương dẫn nước còn thiếu, chưa đồng bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.