100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì VI

100 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của 2008 _ Kì VI

TPO - 100 gương mặt được Giải thưởng Lương Định Của lần này đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho đất nước. Cụ thể có 5 mô hình có hiệu quả trên 50 triệu đồng; 45 mô hình trên 70 triệu đồng; 20 mô hình trên 160 triệu đồng; 19 mô hình từ 260 triệu đồng; 20 mô hình dưới 500 triệu đồng và 3 mô hình dưới 1 tỉ đồng.