Tiền Phong số 147

n CHUYÏNÅ NGÛÚI CON DÊU CU Å THAMÁ HOA VU Ä PHAMÅ HAM CHU à NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã TRÊNÌ NGUYÏNÎ ANH BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ n ÀÖIÅ TUYÏNÍ VIÏTÅ NAM KHO Á CO Á SÛ Å ÀÖTÅ BIÏNË Runá g àönå g “vu å bï böië mauá bêní ” ú ã Anh [ Trang 15] MÙTÅ CUAà ÀÖNÌ G XU n GÛÚNG MÙTÅ VÙN NGHÏÅ TRONG VÙN CHÛÚNG TRÊNÌ NHÊTÅ MINH n “KIÏPË NANÅ ” CUAà HOA BÙNÇ G LÙNG [ Trang 14] [ Trang 8 + 9] [ Trang 6+7] [ Trang 10] [ Trang 16] Tû â hanâ g hiïuå àïnë … hanâ g maä cuöië tuênì Chuyïnå [ Xem tiïpë trang 2] [ TRÑ QUÊN ] Suy nghô gò vïì cêu chuyïån sû Àêìu Àaâ - Minh Tuïå, khi àaä mêëy tuêìn vêîn chûa haå nhiïåt? Khöng phaãi laâ trend thöng thûúâng, vaâ töi cho rùçng duâng tûâ trend úã àêy chûa chñnh xaác. Qua á ngûúnä g [ Trang 4] [ Trang 3] Ú Ã liveshow “Ngayâ em thùpæ sao trúiâ ” Àamâ Vônh Hûng hatá live 19 mashup vúiá 62 ca khucá , rinh vïì ky ã lucå Viïtå Nam: “Ca sô trònh diïnî nhiïuì tiïtë mucå mashup nhêtë trong mötå chûúng trònh ca nhacå ”. KHACÁ H CHU à CUN G VUI Chõ Phamå Thõ Liïm vaoâ vai mêuî anã h àï í quanã g ba á vûúnâ vaiã canå h söng sen cuaã gia àònh Nöng dên àöií nghï ì lamâ du lõch [ Trang 11] [ Trang 5] Phatá huy vai troâ TNXP trong phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå “Cuöië tuênì ài àöií gio á nhe”á , banå töi nhùnæ . Va â sau khi àaä quênì thaoã hïtë cacá àõa àiïmí quanh Haâ Nöiå , chuná g töi lacå vaoâ mötå chuöiî nhûnä g vûúnâ sinh thaiá , vûúnâ qua,ã vûúnâ hoa… àûúcå nöng dên caiã taoå thanâ h àiïmí tham quan. Khacá h dûúnâ g nhû cunä g súmá chêpë nhênå mö hònh nayâ , chö î naoâ cunä g nûúmâ nûúpå ngûúiâ àïnë ngûúiâ ài. [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] TRANG PHUCÅ “SAO”: Tiïpë tucå chûúng trònh Kyâ hopå , ngayâ 25/5, Quöcë höiå thaoã luênå viïcå thûcå hiïnå Nghõ quyïtë sö ë 43 vï ì chñnh sacá h taiâ khoaá , tiïnì tï å hö î trú å chûúng trònh phucå höiì , phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå . KHÙCÆ PHUCÅ TÒNH TRANÅ G “CANÁ BÖ Å XÚ CÛNÁ G, KHÖNG DAMÁ HAN H ÀÖNÅ G” [ HA Å ÀAN ] 26/5/2024 SÖË 147 Chiïcë aoá daiâ tiïnì ty ã cuaã Anh Thú

Thúâi sûå Chuã nhêåt 26/5/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Àönì g Nai kiïmí soatá lo â húi, thiïtë bõ chõu apá lûcå Ngayâ 25/5, thöng tin tûâ Sú ã Cöng Thûúng Àönì g Nai cho biïtë , theo kïë hoacå h vï ì viïcå kiïmí tra cacá quy àõnh cuaã phapá luêtå liïn quan túiá cacá nha â mayá , thiïtë bõ, vêtå tû co á yïu cêuì nghiïm ngùtå vï ì an toanâ lao àönå g, àùcå biïtå la â lo â húi, thiïtë bõ chõu apá lûcå , tû â ngayâ 27/5 àïnë 4/6, Àoanâ kiïmí tra cuaã Sú ã Cöng Thûúng seä tiïnë hanâ h kiïmí tra taiå 8 doanh nghiïpå thuöcå cacá lônh vûcå sanã xuêtë thûcå phêmí , thûcá ùn chùn nuöi, chïë biïnë gö,î vêtå tû y tïë trïn àõa banâ cacá huyïnå : Long Thanâ h, Tranã g Bom, Nhún Tracå h vaâ thanâ h phö ë Biïn Hoaâ . Àoanâ kiïmí tra se ä thûcå hiïnå giamá satá kiïmí àõnh chêtë lûúnå g cacá mayá mocá thiïtë bõ àang hoatå àönå g taiå xûúnã g sanã xuêtë , khu vûcå vênå hanâ h lo â húi, kho trûä hoaá chêtë va â hö ì sú vï ì thûcå hiïnå cöng tacá an toanâ vï å sinh lao àönå g cuaã doanh nghiïpå . Àï ì nghõ cacá doanh nghiïpå ra â soatá khai baoá cacá thiïtë bõ co á yïu cêuì nghiïm ngùtå vï ì an toanâ lao àönå g theo àuná g quy àõnh. Qua ào,á àoanâ kiïmí tra se ä chênë chónh vaâ hûúná g dênî cacá doanh nghiïpå khùcæ phucå nhûnä g hanå chï ë conâ tönì taiå trong viïcå tuên thuã cacá quy àõnh vïì an toanâ lao àönå g taiå núi lamâ viïcå . Àùcå biïtå , àöië vúiá ngûúiâ vênå hanâ h lo â húi cênì phaiã huênë luyïnå an toanâ va â ky ä thuêtå trong quaá trònh vênå hanâ h mayá ; doanh nghiïpå cênì bö ë trñ nhên viïn vênå hanâ h lo â húi khu vûcå riïng àïí àamã baoã an toanâ . Theo Sú ã Cöng Thûúng, hoatå àönå g kiïmí tra nayâ nhùmç àêyí manå h kiïmí soatá chùtå viïcå sû ã dunå g cacá thiïtë bõ coá yïu cêuì nghiïm ngùtå tû â sau vu å nö í lo â húi xayã ra taiå Cöng ty TNHH Sanã xuêtë va â thûúng maiå gö î Bònh Minh (huyïnå Vônh Cûuã ) vûaâ qua lamâ 6 ngûúiâ chïtë va â 5 ngûúiâ bõ thûúng. MAÅNH THÙÆNG Lêpå hanâ g trùm möå gia ã àï í chú â àoná àïnì bu â tiïnì giaiã phoná g mùtå bùnç g Ngayâ 25/5, öng Nguyïnî Chún Thûã - Chu ã tõch UBND phûúnâ g Àöng Lûúng, TP Àöng Ha,â tónh Quanã g Trõ thöng tin, qua kiïmí tra, coá hún 120 nêmë àêtë àûúcå vun àùpæ , taoå lêpå thanâ h mö å gia ã (dên àõa phûúng goiå la â mö å gio)á dûúiá taná rûnâ g thöng. Khu vûcå cacá nêmë àêtë la â mö å gia ã mocå lïn àa ä àûúcå lêpå hö ì sú kiïmí àïmë taiâ sanã bõ anã h hûúnã g búiã Dû å aná Khu àö thõ sinh thaiá Nam Àöng Haâ cuaã thanâ h phö.ë Sau khi phatá hiïnå sû å viïcå , chñnh quyïnì àõa phûúng àaä múiâ cacá hö å dên liïn quan àïnë hopå , lamâ ro.ä Cuöcå hopå àa ä thönë g nhêtë , yïu cêuì ngûúiâ dên tû å thaoá dú ä nhûnä g nêmë àêtë àûúcå vun àùpæ , taoå lêpå , tra ã laiå hiïnå tranå g ban àêuì trong thúiâ gian 10 ngayâ . Riïng mötå trûúnâ g húpå cam àoan khöng phaiã mö å gia,ã UBND phûúnâ g Àöng Lûúng àaä àï ì nghõ Cöng an phûúnâ g xacá minh, lamâ ro.ä Àûúcå biïtë , khu vûcå cacá nêmë àêtë àûúcå àùpæ lïn lamâ möå gia ã àa ä àûúcå lêpå hö ì sú kiïmí àïmë taiâ sanã bõ anã h hûúnã g búiã Dû å aná Khu àö thõ sinh thaiá Nam Àöng Ha.â Qua kiïmí tra cuaã cú quan chûcá nùng, coá hún 120 nêmë àêtë àûúcå vun àùpæ , taoå lêpå thanâ h mö å gia ã dûúiá taná rûnâ g thöng. H.THAÂNH Bùtæ cûuå trûúnã g phonâ g TN&MT ú ã Ca â Mau Cú quan CSÀT Cöng an tónh Caâ Mau bùtæ tamå giam àöië vúiá bõ can Nguyïnî Vùn Chaná h (53 tuöií , cûuå Trûúnã g phonâ g TN&MT huyïnå Phu á Tên) àï í àiïuì tra vï ì hanâ h vi vi phamå quy àõnh vïì böiì thûúnâ g, hö î trú,å taiá àõnh cû khi Nhaâ nûúcá thu höiì àêtë . Ngoaiâ bõ can Chaná h, Nguyïnî Nhênë (50 tuöií ) va â Nguyïnî Vùn Lil (45 tuöií , cöng chûcá àõa chñnh thõ trênë Caiá Àöi Vamâ , huyïnå Phu á Tên) cunä g bõ bùtæ vï ì cunâ g hanâ h vi trïn. Trong ào,á Lil àûúcå taiå ngoaiå àï í àiïuì tra. Theo kïtë qua ã àiïuì tra ban àêuì , lúiå dunå g chûcá vu å quyïnì hanå àûúcå giao, bõ can Chaná h àa ä tham mûu cho Chu ã tõch höiå àönì g phûúng aná böiì thûúnâ g thuöcå dû å aná àêuì tû xêy dûnå g tuyïnë àûúnâ g Phan Ngocå Hiïní nöië daiâ (khomá 2, thõ trênë Caiá Àöi Vamâ , huyïnå Phu á Tên). Duâ biïtë ro ä 3 thûaã àêtë (sö ë 23, 27, 80) laâ àêtë cöng do UBND thõ trênë Caiá Àöi Vamâ quanã ly á nhûng Chaná h vênî mocá nöië vúiá Nhênë lamâ khönë g hö ì sú 3 thûaã àêtë trïn. Sau ào,á Chaná h àa ä chó àaoå Lil lêpå khönë g hö ì sú àï í àûúcå böiì thûúnâ g, hö î trú å taiá àõnh cû cho cacá thûaã àêtë trïn, gêy thiïtå haiå cho nhaâ nûúcá gênì 800 triïuå àönì g. TÊN LÖÅC nMAÅO DANH CAÁN BÖÅ SÚÃ KÏË HOAÅCH VAÂ ÀÊÌU TÛ QUAÃNG TRÕ ÀÏÍ LÛÂA ÀAÃO. Ngayâ 25/5, Phoá Giamá àöcë Sú ã Kï ë hoacå h va â Àêuì tû (KH&ÀT) Quanã g Trõ Lï Thõ Thûúng cho hay, thúiâ gian gênì àêy Sú ã nayâ àa ä nhênå àûúcå nhiïuì thöng tin phanã aná h vï ì cacá hiïnå tûúnå g maoå danh caná bö å cuaã Sú ã àï í liïn hï å vúiá doanh nghiïpå , húpå tacá xa,ä hö å kinh doanh. Quaá trònh liïn hï å àï í thûcå hiïnå chaoâ múiâ mua baná sacá h, phênì mïmì , taiâ liïuå hoùcå múiâ tham gia cacá lúpá àaoâ taoå , böiì dûúnä g, taiâ trú å va â àùcå biïtå , thûcå hiïnå cacá thu ã tucå hanâ h chñnh vïì àùng ky á doanh nghiïpå qua àiïnå thoaiå , trong ào,á yïu cêuì cung cêpë cacá giêyë tú â ca á nhên, thöng tin khöng liïn quan àïnë viïcå giaiã quyïtë thu ã tucå hanâ h chñnh. “Chuná g töi khùnè g àõnh, khöng cûã caná bö å liïn hï å bùnç g àiïnå thoaiå hoùcå sû ã dunå g bêtë ky â hònh thûcá liïn lacå khacá àï í hö î trú å cho bêtë ky â mötå hoatå àönå g naoâ nhû phanã aná h nayâ . Ào á la â hanâ h vi maoå danh caná bö å Sú ã KH&ÀT Quanã g Trõ àïí trucå lúiå bêtë chñnh, anã h hûúnã g àïnë uy tñn, hònh anã h cuaã cú quan quanã ly á Nha â nûúcá ”, ba â Thûúng noiá . H.THAÂNH nBE Á 7 THANÁ G TUÖIÍ TÛ Ã VONG Ú Ã NHA Â TREÃ TÛ Å PHATÁ . Ngayâ 25/5, UBND Thanh Khï (TP. Àa â Nùné g) xacá nhênå trïn àõa banâ xayã ra vu å viïcå mötå be á trai tû ã vong taiå hö å gia àònh giûä tre ã tû å phatá . Theo ào,á trûa 22/5, taiå hö å giû ä tre ã ú ã sö ë nhaâ K241/32 àûúnâ g Nguyïnî Phûúcá Nguyïn (phûúnâ g An Khï), chõ N.T.B.H. (36 tuöií , quï huyïnå Nam Àanâ , tónh Nghïå An) phatá hiïnå chauá trai N.M.L. (7 thaná g tuöií ) co á dêuë hiïuå bõ sùcå , ho liïn tucå nïn àa ä bönì g chauá be á ra ngoaiâ nhú â ngûúiâ dên hö î trú å goiå cêpë cûuá chú ã àïnë Trung têm Y tïë quênå Thanh Khï, àönì g thúiâ goiå àiïnå thöng baoá cho gia àònh chauá biïtë . Taiå Trung têm Y tïë quênå , bacá sô thûcå hiïnå cacá biïnå phapá cêpë cûuá nhûng khöng àûúcå nïn àa ä chuyïní chauá L. àïnë Bïnå h viïnå Àa â Nùné g. Tuy nhiïn bïnå h viïnå xacá àõnh chauá L. àa ä tû ã vong. Hiïnå UBND phûúnâ g An Khï àa ä yïu cêuì ba â H. chêmë dûtá hoatå àönå g giû ä tre,ã phöië húpå vúiá cacá cú quan chûcá nùng àïí àiïuì tra lamâ ro ä vu å viïcå . THANH HIÏÌN Àêy khöng phaãi laâ möåt xu hûúáng truyïìn thöng, maâ àaä chaåm àïën möåt thûá cöët tuãy nhêët, nguyïn thuãy nhêët, àïí röìi àaä vûúåt qua möåt caái "ngûúäng", maâ àaâ bung ra cuãa chöët haäm chûa thïí dûâng laåi, ñt nhêët trong böëi caãnh xaä höåi hiïån taåi. Sûå vûúåt ngûúäng êëy thïí hiïån bùçng sûå thay àöíi vïì chêët, vúái khöng chó phêåt tûã, ngûúâi möå àaåo, maâ coân xaãy àïën vúái àöng àaão nhûäng ngûúâi bònh thûúâng chuáng ta. Àiïìu hêìu nhû chûa tûâng xaãy ra vúái nhan nhaãn caác loaåi trend trïn maång xaä höåi. Àoá laâ sûå bûâng tónh vaâ nhêån thûác laåi cuãa con ngûúâi, múã ra nhûäng khña caånh múái vïì nhên sinh quan, vaâ caã thïë giúái quan. Vïì àaåo, vïì phaáp, vïì ngûúâi, vïì mònh,… Lêu nay chuáng ta àïën vúái tön giaáo, tñn ngûúäng dûúâng nhû khöng chõu tòm kiïëm nhûäng caái thuöåc vïì thïë gian naây. Sûå traãi nghiïåm àêìy suâng tñn vaâ kñnh súå êëy dïî dùæt con ngûúâi ta vaâo möåt têm thïë mú höì, thiïëu lyá trñ. Tònh traång êëy caâng trêìm troång hún khi bõ mï duå búãi nhûäng thûá "giaáo lyá" mang tñnh huâ doåa vaâ thûåc duång àang àûúåc rao giaãng taåi khöng ñt cú súã tön giaáo hiïån nay. Nay bûúác àêìu àaä coá sûå tónh ngöå. Trïn àúâi moåi thûá àïìu coá thïí xaãy ra, àïìu coá thïí lùåp laåi maâ kinh nghiïåm con ngûúâi cöång vúái AI chûa chùæc lûúâng trûúác àûúåc àïí phoâng traánh. Nhûng vêîn coá nhûäng caái "ngûúäng", nhûäng thûá giúái haån rêët thöng thûúâng, maâ vêåt caãn trò keáo cuãa noá thêåt nùång nïì. Nhû khöng thïí hiïíu nöíi liïn tiïëp nhûäng vuå hoãa hoaån gêy thaãm naån kinh hoaâng, vuå sau lùåp laåi nguyïn xi vuå trûúác. Caã nhûäng vuå ngöå àöåc thûåc phêím têåp thïí cuäng vêåy, àïìu truâng khúáp möåt kõch baãn. Biïët bao nhiïu quy àõnh, vùn baãn siïët trïn siïët dûúái, huy àöång caã hïå thöëng chñnh trõ vaâo cuöåc,… nhûng vêîn cûá xaãy ra, vuå sau nghiïm troång hún vuå trûúác. Biïån phaáp naâo àïí coá àûúåc sûå chuyïín biïën vïì chêët, liïn quan àïën lûúng têm, traách nhiïåm cuãa àöåi nguä cöng quyïìn nhiïìu núi hiïån nay? Chuáng ta àang úã nhûäng thêåp niïn àêìu cuãa kyã nguyïn múái. Nhûng vúái nhûäng gò àang diïîn ra trïn toaân cêìu, vaâ nhûäng caái "ngûúäng" ûá àêìy cuãa khuãng hoaãng, phaãi tûå hoãi, rùçng thïë kyã 21 sau Cöng nguyïn naây liïåu seä trúã thaânh möåt thûá "Tên Cöng nguyïn" maâ àêëng töëi cao chñnh laâ laänh tuå cuãa têìng lúáp siïu nhên - con àeã cuãa AI chùng? Khi nïìn taãng tinh thêìn kïí caã tön giaáo cuãa nhên loaåi seä buöåc phaãi thay àöíi, thêåm chñ bõ thay thïë vaâ chia seã búãi AI? Sû Minh Tuïå àaä choån con àûúâng àöåc giaác, khöng möåt lúâi giaáo hoáa, maâ duâng thên xaác chñnh mònh àïí gúåi ra cho nhiïìu ngûúâi chuáng ta caách múã nhûäng caánh cûãa töëi tùm, hoen gó trong têm thûác. Thêåt truâng húåp vúái tû tûúãng cuãa thi haâo ngûúâi Lebanon Kahlil Gibran. Rùçng ngûúâi thêìy thûåc sûå seä khöng bùæt baån phaãi chiïm ngûúäng ngöi nhaâ trñ tuïå cuãa öng êëy, maâ seä dùæt baån àïën ngûúäng cûãa têm trñ cuãa chñnh baån. n Qua á ngûúnä g [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Cú quan àiïìu tra Cöng an TP Haâ Nöåi àaä khúãi töë vuå aán àïí àiïìu tra laâm roä vuå chaáy laâm 14 ngûúâi chïët taåi Trung Kñnh (Cêìu Giêëy, Haâ Nöåi). Viïåc khúãi töë vuå aán hònh sûå liïn quan túái vuå chaáy taåi ngöi nhaâ cho thuï troå trong ngoä phöë Trung Kñnh, phûúâng Trung Hoaâ, àïí laâm roä haânh vi "Vi phaåm vïì phoâng chaáy, chûäa chaáy", theo Àiïìu 313 Böå luêåt Hònh sûå. Viïåc khúãi töë vuå aán àïí xaác minh, àiïìu tra theo yá kiïën chó àaåo cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã, laänh àaåo Böå Cöng an, Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi, Chuã tõch UBND thaânh phöë Haâ Nöåi. Cú quan chûác nùng seä xaác minh hai nöåi dung, xem xeát traách nhiïåm cuãa chuã nhaâ cho thuï troå núi xaãy ra vuå chaáy vaâ traách nhiïåm cuãa nhoám quaãn lyá Nhaâ nûúác àïí xûã lyá nghiïm theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. Cuäng trong ngaây 25/5, tin tûâ UBND quêån Cêìu Giêëy (Haâ Nöåi) cho biïët, àún võ chûác nùng àaä xaác àõnh àûúåc danh tñnh vaâ nhêån diïån 11/14 naån nhên tûã vong trong vuå chaáy nhaâ troå taåi àõa chó söë 1, heãm 31, ngaách 98, ngoä 43 phöë Trung Kñnh (phûúâng Trung Hoâa) vaâo raång saáng 24/5. Cacá nanå nhên nayâ gömì : Anh V.V.D. (26 tuöií , quï Haiã Dûúng); chõ N.T.T.H. (23 tuöií , quï Bùcæ Ninh), vúå anh D.; anh T.Q.K. (26 tuöií , quï Hûng Yïn); chõ N.X.K. (23 tuöií , quï Hûng Yïn); chõ N.T.M. (29 tuöií , quï Thaiá Bònh); ba â N.T.T. (64 tuöií , chu ã nha â tro)å ; anh N.K.H. (42 tuöií , con trai chuã nha â tro)å ; anh N.M.X.H. (27 tuöií , quï Ha â Tônh); chõ P.T.T.H. (27 tuöií , vú å anh X.H., quï Haâ Tônh); chõ V.T.L. (25 tuöií , ú ã Thacå h Thêtë , Ha â Nöiå ); chõ N.T.K.O. (28 tuöií , úã Thacå h Thêtë , Ha â Nöiå ). Coân 3 naån nhên tûã vong àang chúâ kïët quaã xeát nghiïåm ADN àïí nhêån diïån göìm: Anh M.N.T. (37 tuöíi, quï Bùæc Kaån); anh L.T.T. (24 tuöíi, quï Hûng Yïn); anh V.N.L. (24 tuöíi, quï Laâo Cai). Sau khi vuå chaáy nhaâ troå xaãy ra, thûåc hiïån chó àaåo cuãa UBND thaânh phöë Haâ Nöåi, caác àún võ liïn quan àaä phöëi húåp UBND quêån Cêìu Giêëy àaä töí chûác thùm hoãi, àöång viïn caác gia àònh naån nhên. Thaânh phöë quyïët àõnh höî trúå mûác 50 triïåu àöìng àöëi vúái ngûúâi tûã vong, 30 triïåu àöìng àöëi vúái ngûúâi bõ thûúng vaâ chi höî trúå cho gia àònh naån nhên ngay trong saáng 24/5. THANH HAÂ – HOAÂNG PHONG Hiïnå trûúnâ g vu å chayá Khúiã tö ë àiïuì tra vu å chayá lamâ 14 ngûúiâ tû ã vong ú ã Ha â Nöiå

Thúâi sûå Chuã nhêåt 26/5/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thûúâng trûåc UÃy ban Phaáp luêåt Àöìng Ngoåc Ba phaát biïíu taåi phiïn hoåp töí vïì tònh hònh phaát triïín kinh tïë xaä höåi saáng 23/5. (VnExpress) Chuã tõch UBND TP Cêìn Thú Trêìn Viïåt Trûúâng phaát biïíu taåi höåi nghõ goáp yá dûå thaão kïë hoaåch triïín khai thûåc hiïån caác giaãi phaáp nêng cao chó tiïu tùng trûúãng kinh tïë (GRDP) TP nhûäng thaáng cuöëi nùm 2024. (Phaáp luêåt TPHCM) “Khöng àúiå doanh nghiïpå phaiã kïu múiá lamâ ” “Kho á caiã cacá h tiïnì lûúng nïuë ngûúiâ quanã ly á àöng hún ngûúiâ lamâ chuyïn mön” “Nûúcá ngoaiâ co á gò, chêu Êu, My,ä Trung Quöcë co á gò, chuná g ta co á àêyì àu”ã Böå trûúãng GTVT Nguyïîn Vùn Thùæng phaát biïíu taåi phiïn thaão luêån taåi töí chiïìu 25/5 vïì Chuã trûúng àêìu tû xêy dûång cao töëc Bùæc - Nam phña Têy àoaån Gia Nghôa (Àùæk Nöng) - Chún Thaânh (Bònh Phûúác). (Dên Trñ) PHAÁT NGÖN êën tûúång Tiïpë tucå chûúng trònh Kyâ hopå , ngayâ 25/5, Quöcë höiå thaoã luênå viïcå thûcå hiïnå Nghõ quyïtë söë 43 vï ì chñnh sacá h taiâ khoaá , tiïnì tï å höî trú å chûúng trònh phucå höiì , phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå . Goiá hö î trú å laiä suêtë , giamã thuï ë VAT 2% vaâ thûcå tranå g caná bö å sú å sai nhênå àûúcå rêtë nhiïuì sû å quan têm cuaã cacá àaiå biïuí . CON TÒNH TRANÅ G “TATÁ NÛÚCÁ THEO MÛA” Taiå phiïn thaoã luênå , àaiå biïuí Trõnh Thõ Tu á Anh (àoanâ Lêm Àönì g) àaná h gia,á goiá hö î trú å taiâ khoaá thúiâ gian qua gopá phênì phucå höiì sanã xuêtë kinh doanh, coá nguönì lûcå àï í tùng lûúng lïn 1,8 triïuå àönì g/thaná g, tùng lûúng hûu va â kñch thñch tiïu dunâ g. Àêy cunä g la â tiïnì àï ì tötë cho viïcå caiã cacá h töní g thï í chñnh sacá h tiïnì lûúng tûâ 1/7/2024. Trong giai àoanå 2024 – 2025, baâ Trõnh Thõ Tu á Anh àï ì nghõ tiïpë tucå cacá chñnh sacá h, nhû tiïpë tucå giamã thuï,ë phñ, kñch cêuì tiïu dunâ g nöiå àõa. Àaiå biïuí kiïnë nghõ xem xetá chñnh sacá h thuï ë thu nhêpå ca á nhên, mûcá giamã trû â gia canã h. Cunâ g vúiá ào,á hö î trú å xêy nha â ú ã xa ä höiå bùnç g nguönì vönë àöië ûná g cuaã doanh nghiïpå ; hö î trú å xêy nha â cho thuï taiå cacá khu, cumå cöng nghiïpå , xem xetá mú ã rönå g àöië tûúnå g àûúcå mua nhaâ úã xa ä höiå . Àï ì cêpå àïnë goiá hö î trú å laiä suêtë 2% chó thûcå hiïnå àûúcå 3,05%, àaiå biïuí Nguyïnî Quang Huên (Bònh Dûúng) noiá , viïcå hö î trú å laiä suêtë nayâ nhùmç hö î trú å trong lucá doanh nghiïpå gùpå kho á khùn. Tuy nhiïn, bêy giúâ àa ä trú ã laiå bònh thûúnâ g röiì thò co á cênì tiïpë tucå duy trò goiá hö î trú å nayâ khöng? “Nïuë àaä khöng hêpë thu å àûúcå ma â chuná g ta cö ë gùnæ g tòm moiå cacá h àï í “tiïu” àûúcå 2% nayâ thò biïtë àêu laiå nayã sinh nhûnä g viïcå nùmç ngoaiâ mong muönë ”, öng Huên àï ì nghõ hïtë sûcá cên nhùcæ goiá höî trú å nayâ . Vï ì cacá chñnh sacá h giamã thuï ë 2%, theo öng, coá mötå sö ë nhûnä g nganâ h àûa ra laâ àuná g, nhûng coá nhûnä g lônh vûcå chûa chùcæ àa ä cênì phaiã giamã . Hiïnå ú ã khu vûcå tû, doanh nghiïpå vênî gùpå kho á khùn, nhûng theo öng Huên, nïn hö î trú å bùnç g cacá chñnh sacá h khacá àï í doanh nghiïpå bútá kho á khùn se ä hiïuå qua ã hún giamã thuï ë 2%. Öng àïì nghõ hïtë sûcá cên nhùcæ viïcå gia hanå chñnh sacá h giamã thuï ë VAT 2%, àïí àamã baoã cên àöië taiâ chñnh cöng. Cunâ g möië quan têm, àaiå biïuí Haâ Sy ä Àönì g (àoanâ Quanã g Trõ) nhênå àõnh, thûcå tï ë vênî conâ tònh tranå g “tatá nûúcá theo mûa”, nhên viïcå Quöcë höiå va â Chñnh phuã àang co á goiá hö î trú å phucå höiì kinh tïë àa ä “xin thïm”. “Vñ duå nhû ö tö xin gia hanå nöpå thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå , giamã lï å phñ trûúcá ba,å khiïnë nùm 2022 la â nùm nganâ hötöcoá doanh söë ky ã lucå ”, öng Haâ Sy ä Àönì g noiá , va â khùnè g àõnh, sûå phöië húpå giûaä Chñnh phuã va â Quöcë höiå la â àùcå biïtå quan tronå g. HIÏNË KÏ Ë HOAÁ GIAIà CANÁ BÖ Å SÚ Å SAI Àï ì cêpå àïnë vênë àï ì caná bö,å àaiå biïuí Nguyïnî Anh Trñ (àoanâ Ha â Nöiå ) lo ngaiå trûúcá tònh tranå g àunâ àêyí , ne á traná h, sú å tracá h nhiïmå cuaã mötå bö å phênå caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá trong thûcå thi cöng vu.å Öng cho rùnç g, àiïuì nayâ àa ä trú ã thanâ h mötå loaiå “dõch” lan rêtë nhanh trong àöiå ngu ä ngûúiâ thûcå thi cöng vu.å “Nhên dên thêyë ro ä àiïuì ào.á Co á ngûúiâ conâ cho ào á la â àùcå àiïmí nöií bêtå cuaã caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá trong thúiâ gian qua. Thûcå sû å àau va â thûcå sû å buönì !”, öng Nguyïnî Anh Trñ bayâ to.ã Àï í chùnå “nanå dõch” nayâ , àaiå biïuí Nguyïnî Anh Trñ mong muönë cacá cêpë cênì coi àêy laâ tònh tranå g tiïu cûcå , cênì chó ra vaâ thûcå thi ky ã luêtå nhûnä g ai ne á traná h, sú å tracá h nhiïmå . Bïn canå h ào,á cênì biïuí dûúng, khen thûúnã g kõp thúiâ nhûnä g ai co á tinh thênì “7 damá ”. Àaiå biïuí Nguyïnî Hûuä Thöng (Bònh Thuênå ) thönë g nhêtë vúiá nhûnä g àaná h gia á vï ì tònh tranå g àunâ àêyí tracá h nhiïmå , sú å sai, sú å tracá h nhiïmå cuaã mötå sö ë bö å phênå caná bö å trong thûcå thi cöng vu.å Tuy nhiïn, öng cho rùnç g, tònh tranå g trïn khöng chó laâ nguyïn nhên ma â conâ la â hiïnå tûúnå g. Nguyïn nhên laâ do hï å thönë g vùn banã conâ chönì g cheoá , nhiïuì quy àõnh khöng khaã thi va â lacå hêuå , dï î dênî àïnë ruiã ro. Bïn canå h ào á la â nùng lûcå thûcå thi nhiïmå vu å cuaã caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá conâ hanå chï.ë Àï í khuyïnë khñch caná bö,å khùcæ phucå tònh tranå g “caná bö å xú cûná g, khöng damá hanâ h àönå g” vò súå sai, àaiå biïuí Hoanâ g Vùn Cûúnâ g (Ha â Nöiå ) àï ì nghõ Quöcë höiå cênì co á mötå nghõ quyïtë , cho phepá khi thûcå thi cöng vuå àûúcå phepá vênå dunå g cacá quy àõnh cuaã phapá luêtå , hoùcå lûaå chonå cacá quy àõnh cuaã phapá luêtå linh hoatå , phu â húpå nhêtë . n Nhiïuì nùm qua, luönì g lacå h ra vaoâ khu neo truá tauâ thuyïnì va â canã g ca á My ä A Á (phûúnâ g Phöí Quang, thõ xaä Àûcá Phö,í tónh Quanã g Ngaiä ) bõ böiì lêpë nghiïm tronå g, khiïnë hanâ g trùm tauâ thuyïnì cöng suêtë lúná khöng thïí ra vaoâ canã g àï í baná haiã sanã va â neo àêuå traná h tru.á Mùcå du â trúiâ yïn, biïní lùnå g, tuy nhiïn, tauâ ca á QNg 94418 TS cuaã ngû dên Nguyïnî Thanâ h Lin (truá phûúnâ g Phö í Quang, thõ xaä Àûcá Phö)í vênî phaiã nùmç bú â àï í chú â nûúcá thuyã triïuì lïn múiá co á thï í ra khúi. Búiã , nïuë cho tauâ ra biïní khi thuyã triïuì rutá thò tauâ öng se ä bõ mùcæ canå vò luönì g lacå h dênî vaoâ khu neo truá tauâ thuyïnì va â canã g ca á My ä A Á àang bõ böiì lêpë nghiïm tronå g. Theo Ban Quanã ly á canã g ca á My ä A,Á do luönì g ra vaoâ canã g neo tru á tauâ thuyïnì va â cûaã biïní My ä A Á bõ böiì lêpë , nïn söë lûúnå g tauâ ca á vaoâ canã g möiî nùm giamã dênì . Nùm 2023, tauâ ca á ra vaoâ giamã 1.116 lûútå so vúiá nùm 2022; 5 thaná g àêuì nùm 2024, chó coá hún 1.500 lûútå tauâ ca á ra vaoâ , riïng tauâ ca á cöng suêtë lúná khai thacá xa bú â hêuì nhû khöng vaoâ canã g. Khöng chó ngû dên, nhûnä g cú sú ã hêuå cênì nghï ì ca á cunä g chõu chung canã h àòu hiu. Mötå sö ë cú sú ã hoatå àönå g cêmì chûnâ g phucå vu å cho mötå sö ë ñt tauâ ca á vaoâ bïnë . Mötå sö ë cú sú ã phaiã àoná g cûaã , nhiïuì lao àönå g àõa phûúng sönë g nhú â canã g caá mêtë viïcå . Öng Huynâ h Xuên Bònh - Quyïnì chu ã tõch UBND phûúnâ g Phö í Quang cho hay, viïcå luönì g lacå h ra vaoâ canã g bõ böiì lêpë nùnå g nï ì àa ä anã h hûúnã g lúná àïnë phatá triïní nganâ h thuyã sanã àõa phûúng. Thu nhêpå giamã sutá khiïnë àúiâ sönë g cuaã ngû dên lamâ nghï ì biïní gùpå nhiïuì kho á khùn. Nhiïuì ngûúiâ phaiã tòm kiïmë viïcå lamâ múiá àï í öní àõnh àúiâ sönë g. Öng Trênì Ngocå Sang - Phoá chu ã tõch UBND thõ xaä Àûcá Phö í cho biïtë , nïuë nhû trûúcá àêy, luönì g lacå h ra vaoâ canã g co á àö å sêu 4m thò hiïnå taiå chó conâ khoanã g 1,8m, vaoâ buöií chiïuì töië chó conâ 0,5m nïn thúiâ gian qua, coá rêtë nhiïuì tauâ caá ra vaoâ cûaã bõ mùcæ canå , bõ soná g àaná h chòm gêy thiïtå haiå lúná vï ì taiâ sanã cho ngû dên. “Nguyïn nhên canã g My ä A Á bõ böiì lêpë la â do tacá àönå g trûcå tiïpë cuaã baoä , triïuì cûúnâ g va â donâ g haiã lûu nhûng nhiïuì nùm liïnì khöng àûúcå naoå vetá . Thõ xa ä àa ä kiïnë nghõ UBND tónh vaâ Súã NN&PTNT súmá nghiïn cûuá , xem xetá bö ë trñ kinh phñ naoå vetá , thöng luönì g, nhùmç taoå àiïuì kiïnå cho tauâ thuyïnì vaoâ neo tru,á nhêtë la â muaâ mûa baoä àang àïnë gênì ”, öng Sang noiá . Múiá àêy, qua kiïmí tra thûcå tï ë hiïnå trûúnâ g, Pho á giamá àöcë Sú ã NN&PTNT tónh Quanã g Ngaiä Nguyïnî Àûcá Bònh cho biïtë , Sú ã àa ä giao cho cacá àún võ trûcå thuöcå phöië húpå vúiá àõa phûúng khêní trûúng khaoã satá cu å thï,í chñnh xacá mûcá àö å böiì lêpë àï í lêpå phûúng aná naoå vetá trònh UBND tónh xem xetá , quyïtë àõnh. NGUYÏNÎ NGOÅC Xem laiå phûúng thûcá hö î trúå “Phûúng thûcá hö î trú å cuaã chuná g ta co á le ä cunä g phaiã xem laiå . Úà cacá nûúcá , ngûúiâ ta hö î trú å ngay bùnç g tiïnì mùtå , hö î trú å thùnè g cho ngûúiâ dên, möiî ngûúiâ àûúcå 1.500 hay 2.000 USD, cûá thïë ngûúiâ ta phatá . Nhû vêyå se ä àûa ngay vaoâ nïnì kinh tï,ë kñch cêuì tiïu dunâ g. Conâ chuná g ta laiå tiïpë cênå qua cacá chñnh sacá h, ma â cacá chñnh sacá h laiå phaiã co á vùn banã hûúná g dênî , röiì laiå phaiã giamá satá , quy trònh, thuã tucå , gêy keoá daiâ , khöng conâ tñnh hiïuå qua.ã Khi chuná g ta lamâ xong, coá khi vênë àï ì ào á khöng conâ thúiâ sû å nûaä ”, Böå trûúnã g KH&ÀT Nguyïnî Chñ Dunä g. Khùcæ phucå tònh traång “caán böå xú cûáng, khöng daám haânh àöång” [ LUÊN DUNÄ G ] Bö å trûúnã g KH&ÀT Nguyïnî Chñ Dunä g Àaiå biïuí Nguyïnî Hûuä Thöng (Bònh Thuênå ) Àaiå biïuí Nguyïnî Quang Huên (Bònh Dûúng) ANH: NHÛ YÁ à ANH: NHÛ YÁ à ANH: NHÛ YÁ à Ngû dên Quanã g Ngaiä khönë khö í vò cûaã biïní böiì lêpë Luönì g lacå h cûaã biïní My ä A Á bõ böiì lêpë nùnå g khiïnë tauâ ca á ra vaoâ bõ mùcæ canå , soná g àaná h chòm Anh: H.C Ã

Chuã nhêåt 26/5/2024 Thúâi sûå 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ XUÊN TUN G ] XOAÁ ÀIÏMÍ TRÙNÆ G DÊN CÛ, PHAÁT TRIÏNÍ KINH TÏË - XA Ä HÖÅI Anh Vu ä Huy Dûúng - Phoá trûúnã g Ban TNXP T.Û Àoanâ cho biïtë , thúiâ gian qua, lûcå lûúnå g TNXP trïn toanâ quöcë àa ä co á nhiïuì àoná g gopá thiïtë thûcå , trûcå tiïpë tham gia phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå cacá àõa phûúng. Cacá Töní g àöiå TNXP töí chûcá xêy dûnå g dû å aná lanâ g thanh niïn lêpå nghiïpå ; trûcå tiïpë quanã ly,á tö í chûcá thûcå hiïnå cacá mö hònh kinh tï,ë phatá triïní sanã xuêtë taiå cacá dû å aná cuaã TNXP. Vúiá mö hònh lanâ g thanh niïn lêpå nghiïpå , cacá dû å aná àa ä tiïpë nhênå , hö î trúå phatá triïní sanã xuêtë va â taoå viïcå lamâ cho gênì 3.000 höå gia àònh thanh niïn tònh nguyïnå tham gia lêpå nghiïpå , öní àõnh lêu daiâ taiå vunâ g dû å aná . Cacá lanâ g thanh niïn lêpå nghiïpå gopá phênì xoaá cacá àiïmí trùnæ g vï ì dên cû, thucá àêyí phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå , àamã baoã quöcë phonâ g, an ninh biïn giúiá va â baoã vï å hanâ h lang an toanâ àûúnâ g Hö ì Chñ Minh. “Thûcå hiïnå cacá dû å aná nayâ , TNXP àa ä xêy dûnå g àûúcå cú sú ã ha å tênì g thiïtë yïuë phucå vu å sanã xuêtë va â sinh hoatå ; cacá hö å gia àònh TNXP àïnë lêpå nghiïpå àûúcå hûúnã g chñnh sacá h di gianä dên, höî trúå khai hoang, àûúcå giao àêtë ú,ã àêtë sanã xuêtë ”, anh Dûúng noiá . Vúiá mö hònh TNXP thûcå hiïnå xêy dûnå g àaoã thanh niïn, dûå aná àaoã Thanh niïn Bacå h Long Vô vaâ àaoã Thanh niïn Cönì Co ã àa ä àûa lûcå lûúnå g TNXP ra lêpå nghiïpå , àõnh cû lêu daiâ trïn àaoã , àïnë nay àa ä co á trïn 7.000 lao àönå g thûúnâ g xuyïn va â hún 10.000 lao àönå g thúiâ vu,å trúã thanâ h lûcå lûúnå g nonâ g cötë tham gia phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå , baoã vïå chu ã quyïnì an ninh vunâ g biïní cuaã àêtë nûúcá . GÚ Ä ÀIÏMÍ NGHENÄ TRONG CHÏË ÀÖÅ, CHÑNH SAÁCH Taiå höiå nghõ, cacá àaiå biïuí àa ä chia se ã cacá mö hònh hay, cacá h lamâ hiïuå qua,ã saná g taoå ; nhûnä g kho á khùn, vûúná g mùcæ va â y á kiïnë àï ì xuêtë liïn quan. Nhiïuì yá kiïnë cho rùnç g, chñnh sacá h àöië vúiá TNXP hiïnå conâ chêmå àûúcå sûaã àöií àï í phu â húpå vúiá tònh hònh múiá . Mûcá phu å cêpë cho TNXP conâ thêpë nïn khoá thu hutá , tuyïní dunå g; viïcå truy àoná g baoã hiïmí xa ä höiå cho TNXP conâ nhûnä g vûúná g mùcæ chûa àûúcå giaiã quyïtë theo quy àõnh cuaã Nha â nûúcá . Viïcå giamã phñ hocå nghï,ì ûu tiïn dayå nghï,ì tû vênë , giúiá thiïuå viïcå lamâ va â tuyïní dunå g TNXP hoanâ thanâ h nhiïmå vu å vaoâ lamâ viïcå taiå cacá cú quan nhaâ nûúcá conâ hanå chï.ë Bïn canå h ào,á taiå mötå sö ë lanâ g thanh niïn lêpå nghiïpå , khu kinh tïë thanh niïn, coá nhûnä g thanâ h viïn do Töní g àöiå TNXP quanã ly á chûa àûúcå cöng nhênå la â àöiå viïn TNXP, chûa àûúcå hûúnã g cacá chï ë àö,å chñnh sacá h ûu àaiä theo quy àõnh cuaã phapá luêtå . Viïcå luên chuyïní , chuyïní àöií võ trñ cöng tacá àöië vúiá caná bö å TNXP, caná bö å cacá àún võ TNXP sau khi hoanâ thanâ h nhiïmå vuå conâ gùpå rêtë nhiïuì kho á khùn. Chia se ã taiå höiå nghõ, anh Lï Thanh Tu á – Trûúnã g Ban TNXP T.Û Àoanâ cho rùnç g, mötå sö ë chñnh sacá h danâ h cho TNXP vênî conâ àiïmí nghenä , Ban TNXP T.Û Àoanâ àang phöië húpå vúiá Bö å Nöiå vuå àï í àï ì nghõ chónh sûaã tû â nhûnä g y á kiïnë cu å thï í cuaã cacá àõa phûúng. Kïtë luênå höiå nghõ, anh Ngö Vùn Cûúng – Bñ thû T.Û Àoanâ àï ì nghõ, thúiâ gian túiá cacá àún võ TNXP cênì quan têm cöng tacá quy hoacå h, àaoâ taoå caná bö;å tiïpë tucå quan têm, coá cacá giaiã phapá àï í tiïpë tucå phatá huy cacá lúiå thï,ë thï ë manå h cuaã àún võ. Àönì g thúiâ , cacá tónh, thanâ h Àoanâ tiïpë tucå ra â soatá , chu ã àönå g àï ì xuêtë va â phatá huy hiïuå qua ã cacá àún võ TNXP trong tham gia thûcå hiïnå cacá chûúng trònh phatá triïní kinh tïë – xa ä höiå taiå àõa phûúng; nïu cao tracá h nhiïmå àamã baoã thûcå hiïnå àuná g tiïnë àö,å chêtë lûúnå g, phatá huy hiïuå qua ã va â vai troâ chu ã àêuì tû àöië vúiá cacá dû å aná cuaã TNXP taiå àõa phûúng. Dõp nayâ , T.Û Àoanâ àa ä tùnå g bùnç g khen cho cacá àún võ vaâ ca á nhên coá thanâ h tñch xuêtë sùcæ nùm 2023. n Ngayâ 25/5, taiå àaoã Thanh niïn Bacå h Long Vô (Haiã Phonâ g), T.Û Àoanâ tö í chûcá Höiå nghõ giao ban cacá àún võ Thanh niïn xung phong (TNXP) toanâ quöcë nùm 2024. Chuã trò höiå nghõ coá anh Ngö Vùn Cûúng – Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã nhiïmå Uyà ban kiïmí tra T.Û Àoanâ ; anh Lï Thanh Tuá – Trûúnã g Ban TNXP T.Û Àoanâ . Bñ thû T.Û Àoanâ Ngö Vùn Cûúng trao bùnç g khen T.Û Àoanâ cho cacá ca á nhên co á thanâ h tñch xuêtë sùcæ nùm 2023 Anh Ngö Vùn Cûúng tùnå g qua â thiïuë nhi trïn àaoã Bacå h Long Vô Ngayâ 25/5, taiå huyïnå miïnì nuiá Con Cuöng, Ban Thûúnâ g vu å Tónh Àoanâ Nghï å An àa ä tö í chûcá Lï î ra quên Chiïnë dõch thanh niïn tònh nguyïnå He â 2024. Tham dû å buöií lï î co á öng Hoanâ g Nghôa Hiïuë - Pho á Bñ thû Tónh uyã Nghï å An, àaiå diïnå Cöng an tónh, àaiå diïnå Bö å Chó huy Böå àöiå Biïn phonâ g tónh Nghï å An, Thûúnâ g trûcå Tónh Àoanâ Nghï å An, àaiå diïnå cacá phonâ g ban, àún võ trûcå thuöcå Tónh Àoanâ ; àaiå diïnå Ban Thûúnâ g vu å Àoanâ cacá cú quan àún võ trïn àõa banâ tónh, lanä h àaoå huyïnå Con Cuöng vaâ hún 800 àoanâ viïn thanh niïn, hocå sinh vaâ ba â con nhên dên huyïnå Con Cuöng àaä co á mùtå tham dûå buöií lï.î Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â 2024 àûúcå triïní khai theo cacá nhomá àöië tûúnå g thanh niïn vúiá 1 chûúng trònh vaâ 4 chiïnë dõch nhaná h gömì : Chûúng trònh “Tiïpë sûcá muaâ thi”, Chiïnë dõch tònh nguyïnå “Muaâ heâ xanh”, Chiïnë dõch tònh nguyïnå “Hoa phûúnå g ào”ã , Chiïnë dõch tònh nguyïnå “Ky â nghó hönì g” va â Chiïnë dõch tònh nguyïnå “Hanâ h quên xanh” diïnî ra tûâ thaná g 4 àïnë hïtë thaná g 8, vúiá phûúng chêm rönå g khùpæ - an toanâ - hiïuå qua ã - bïnì vûnä g. Trong Chiïnë dõch, tuöií tre ã Nghï å An àï ì ra 13 chó tiïu tronå g têm. Trong àoá xacá àõnh roä cacá cöng trònh, phênì viïcå cu å thï í gùnæ vúiá nhiïmå vu å phatá triïní kinh tï,ë xa ä höiå cuaã möiî àõa phûúng, àún võ. Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â la â möi trûúnâ g thûcå tiïnî sinh àönå g àï í cacá banå àoanâ viïn, thanh niïn thïí hiïnå sûcá tre,ã renâ luyïnå , khatá vonå g cönë g hiïnë ; àönì g thúiâ àêy cunä g la â thúiâ àiïmí àï í tuöií tre ã Nghï å An ra quên thûcå hiïnå nhûnä g phênì viïcå , cöng trònh thanh niïn thiïtë thûcå hûúná g túiá chaoâ mûnâ g Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå Liïn hiïpå thanh niïn Viïtå Nam tónh Nghïå An lênì thû á 7 va â Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå Liïn hiïpå thanh niïn Viïtå Nam lênì thû á 9, nhiïmå ky â 2024-2029. Nhùmç chung tay vúiá cacá cêpë , cacá nganâ h trong cöng cuöcå xoa á àoiá , giamã ngheoâ qua ào á thûcå hiïnå co á hiïuå quaã Chûúng trònh Mucå tiïu quöcë gia giamã ngheoâ bïnì vûnä g trïn àõa banâ tónh Nghï å An, T.Û Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh hö î trú å huyïnå Con Cuöng vaâ huyïnå Tûúng Dûúng 2 mö hònh sinh kïë vúiá töní g trõ giaá 2 ty ã àönì g. Àï í àönì g hanâ h vúiá cacá em hocå sinh khoá khùn àönì g baoâ Àan Lai taiå xa ä Chêu Khï tiïpë tucå cö ë gùnæ g vûún lïn trong cuöcå sönë g, Ban töí chûcá àa ä trao tùnå g 50 suêtë hocå böní g trõ gia á 500.000 àönì g möiî suêtë va â 50 tuiá thuöcë cho cacá em hocå sinh vúiá töní g trõ giaá 50.000.000 àönì g; trao tùnå g 20 tuiá an sinh cho 20 höå gia àònh co á hoanâ canã h kho á khùn taiå xa ä Chêu Khï; trao tùnå g 50 la á cú â Höiå Liïn hiïpå thanh niïn cho cacá cú súã Höiå trïn àõa banâ huyïnå Con Cuöng. Nhên dõp chûúng trònh, Ban Thanh niïn Cöng an tónh Nghïå An àa ä trao tùnå g 20 bònh chûaä chayá cho cacá hö å gia àònh taiå xa ä Chêu Khï. Àoanâ Khöië Cacá cú quan tónh trao tùnå g 1 cöng trònh “vûúnâ ûúm thanh niïn”, Àoanâ cú sú ã Agribank Chi nhaná h Têy Nghïå An trao tùnå g 1 cöng trònh “Sên chúi thiïuë nhi” cho àoanâ viïn, thanh niïn xaä Chêu Khï. Ban Thûúnâ g vu å Tónh Àoanâ , Trung têm Höî trú å va â phatá triïní thanh niïn tónh, Àoanâ trûúnâ g Cao àùnè g Kyä thuêtå Cöng nghiïpå Viïtå Nam - Hanâ Quöcë trao tùnå g 1 cöng trònh “Thùpæ saná g àûúnâ g quï” cho xaä Yïn Tônh (huyïnå Tûúng Dûúng). Ngên hanâ g Vietcombank chi nhaná h Nghï å An trao tùnå g 100 suêtë qua â cho ngûúiâ dên xa ä Chêu Khï. Àönì g hanâ h vúiá tuöií tre ã tónh Nghïå An trong Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â nùm 2024, Ngên hanâ g Thûúng maiå cö í phênì Bùcæ A Á trao tùnå g 300 ketá nûúcá àï í tö í chûcá cacá hoatå àönå g xuyïn suötë chiïnë dõch. n [ NGOCÅ TU Á - CANà H HUÏ Å ] Ra quên Chiïën dõch Thanh niïn tònh nguyïån Heâ 2024 úã Nghïå An Chõ Nguyïnî Thõ Phûúng Thuyá - Pho á Bñ thû thûúnâ g trûcå Tónh Àoanâ , Chu ã tõch Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Nghïå An trao quaâ cho cacá em hocå sinh Phatá huy vai troâ TNXP trong phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå Hûúnã g ûná g ra quên Chiïnë dõch TNTN Heâ 2024 Trong hai ngayâ 24 – 25/5, àoanâ cöng tacá T.Û Àoanâ do anh Ngö Vùn Cûúng – Bñ thû T.Û Àoanâ dênî àêuì àa ä thùm va â lamâ viïcå taiå àaoã thanh niïn Bacå h Long Vô (Haiã Phonâ g). Àoanâ àa ä tham quan cacá cöng trònh trïn àaoã , lamâ viïcå vúiá lanä h àaoå huyïnå va â Liïn àöiå TNXP Bacå h Long Vô; tùnå g qua â cho huyïnå uy,ã lûcå lûúnå g TNXP vaâ cacá em thiïuë nhi trïn àaoã ; khaná h thanâ h cöng trònh sûaã chûaä , nêng cêpë cötå cú â TNXP Bacå h Long Vô. Anh Ngö Vùn Cûúng – Bñ thû T.Û Àoanâ cho biïtë , Chiïnë dõch TNTN Heâ nùm 2024 vúiá chu ã àï ì “Tònh nguyïnå vò cuöcå sönë g cönå g àönì g”, àûúcå Ban Bñ thû T.Û Àoanâ xacá lêpå mang tñnh hanâ h àönå g tònh nguyïnå trûúcá , trong vaâ sau ra quên. Viïcå töí chûcá höiå nghõ giao ban cacá àún võ TNXP vaâ hoatå àönå g taiå àaoã thanh niïn Bacå h Long Vô dõp nayâ la â mötå trong nhûnä g hoatå àönå g trûúcá lïî ra quên. Anh: XUÊN TUNG  à Anh: XUÊN TUNG  Ã

Chuã nhêåt 26/5/2024 5 Phoáng sûå NHÛNÄ G NÖNG DÊN “ÀI TRÛÚCÁ THÚI ÀAIÅ ” Bùç ng cûä naâ y nùm ngoaá i, chuá ng töi lêì n àêì u àûúå c biïë t àïë n khu Àöì ng Mêí n (Thanh Haâ , Haã i Dûúng), theo nhû lúâ i dên àõa phûúng giúá i thiïå u thò laâ : àeå p nhêë t úã khu naâ y vò vûâ a co á vaã i vûâ a coá sen! Tra àûúnâ g ài trïn gu-gö,ì hoaá ra khu Àönì g Mêní àa ä vaoâ danh mucå àûúcå mötå sö ë hanä g du lõch “khuyïn àïnë ”, àûúcå dên xï dõch goiå la â miïnì Têy thu nhoã vò co á rùnå g vaiã mocå satá bú â söng trönì g àêyì sen, muönë thu hoacå h phaiã cheoâ thuyïnì . Chu ã vûúnâ vaiã la â chõ Phamå Thõ Liïm sau khi hûúná g dênî cacá cung àûúnâ g tham quan conâ thonâ g mötå cêu: vaiã nha â chõ hún 10 nùm röiì , giúiá thiïuå cho cacá em ùn chõ tûå tin lùmæ ! Haiá vaiã giûaä trúiâ nùnæ g khöng phaiã laâ thu á tao nha ä gò. Khi thêyë töi vûaâ ngöiì quatå vûaâ lau mö ì höi, chõ chuã vûúnâ cûúiâ baoã : “Àêyë múiá chó la â thu hoacå h thöi nhe,á tû â lucá trönì g cêy, chùm boná , bùtæ sêu nhöí co…ã khöng khêu naoâ laâ khöng phaiã àö í mö ì höi söi nûúcá mùtæ . Àïnë muaâ thu hoacå h cunä g laiå trùm nöiî bùn khoùn, nùm vaiã àûúcå muaâ thò mêtë gia,á nùm mêtë muaâ gia á múiá lïn cao. Nïuë chó tröng chúâ vaoâ viïcå baná vaiã thò thu nhêpå rêtë bêpë bïnh”. Nùm ngoaiá , vaiã àûúcå muaâ , hanâ g nghòn göcë ào ã rûcå docå söng, bïn dûúiá hoa sen núã rö å taoå nïn mötå khung canã h àiïnì viïn rêtë àûúcå lonâ g cacá tiktoker, youtuber… Vïì sau, nghe chõ Liïm kï,í lûútå khacá h àïnë vûúnâ lïn àïnë gênì vanå ngûúiâ , thu nhêpå rêtë öní . Nùm nay, töi muönë dênî mötå sö ë banå be â àïnë traiã nghiïmå laiå vûúnâ vaiã canå h àêmì sen thò nghe chõ Liïm ngêmå nguiâ thöng baoá : mêtë muaâ , chõ àõnh khöng mú ã vûúnâ àêu, nhûng huyïnå (Thanh Ha)â cû á baoã , caiá vûúnâ àepå thï ë phaiã mú ã chû,á chõ àang khöng biïtë tñnh thïë naoâ ! Vûúnâ vaiã thiïuì àûúcå “chuyïní àöií cöng nùng” bùtæ nguönì tû â caiá nhòn ài trûúcá thúiâ àaiå cuaã vú å chönì g chõ Liïm. Ban àêuì , con söng (dên àêy cunä g goiå la â söng Hûúng) quanh vûúnâ chó co á beoâ têy mocå chêtå cûná g. Nhòn thêyë bêtë lúiå cuaã viïcå tröng chúâ vaoâ baná nöng sanã , vú å chönì g chõ Liïm banâ nhau caiã taoå vûúnâ lamâ du lõch. “Lucá êyë chûa coá ai lamâ , ngûúiâ lanâ g ai cunä g baoã chuná g töi àiïn. Nhûng kï.å Vò khöng coá vönë , hai vú å chönì g tû å caiã taoå söng, vútá beoâ , vetá bunâ , trönì g sen… Vûúnâ cêy cunä g phaiã quy hoacå h laiå , lamâ löië ài… Mêtë ba bönë nùm múiá ra hònh ra danå g, khöng ngú â àûúcå khacá h unã g hö å qua,á ngûúiâ no å macá h ngûúiâ kia nïn vûúnâ lucá naoâ cunä g àöng”! Cunâ g àûúcå àûa vaoâ danh mucå “àiïmí tham quan thuá võ” giönë g gia àònh chõ Liïm conâ co á vûúnâ quytá Hang Huá (Bùcæ Sún, Lanå g Sún) cuaã anh Hoanâ g Quang Phiïtå . Tû â nhûnä g nùm 80 cuaã thï ë kyã trûúcá , bö ë cuaã anh Phiïtå la â mötå bö å àöiå xuêtë ngu ä àa ä nhòn truná g “ve ã àepå tiïmì êní ” àùnç g sau mötå hang nuiá ú ã xa ä Quyïtë Thùnæ g, va â kiïn trò mang giönë g quytá ngotå lïn ào á khai hoang. Bêy giúâ Hang Hu á co á khoanã g 600 cêy quytá , tiïnë g lanâ h àönì xa, thu hutá rêtë nhiïuì ngûúiâ sanâ h ùn. Khi facebook röå phong traoâ “check in” vûúnâ qua,ã anh Phiïtå àa ä tiïnë hanâ h caiã taoå Hang Hu,á dûnå g thïm lïuì , traiå , taoå thïm tiïuí canã h àï í baná ve á tham quan. Chó sau vaiâ nùm, vûúnâ quytá Hang Hu á àa ä thanâ h mötå àiïmí àïnë du lõch trïn banã àö ì huyïnå Bùcæ Sún. Cunâ g “xò-tai” biïnë vûúnâ qua ã thanâ h àiïmí du lõch, riïng úã Lanå g Sún, chuná g töi conâ co á dõp ài qua vûúnâ bûúiã Diïnî Hûuä Lunä g, vûúnâ na Chi Lùng, vûúnâ hönì g Baoã Lêm, vûúnâ hatå de ã Quanã g Lacå … Àêu àêu cunä g la â mötå khöng khñ “khacá h chu ã cunâ g vui” khi nöng dên nhú â ào á ma â “phêtë lïn”, conâ du khacá h thò “manä nguyïnå ”. THU NHÊPÅ GÊPË MÊYË LÊNÌ BANÁ NÖNG SANà Theo chia seã cuaã anh Phiïtå , möiî nùm, vûúnâ quytá cö í ú ã Hang Hu á thu hutá gênì 10 nghòn lûútå du khacá h àïnë tham quan, doanh thu àatå gênì 300 triïuå àönì g. Conâ vú å chönì g chõ Liïm khöng nhûnä g nhanh choná g tra ã àûúcå nú å ngên hanâ g, conâ co á tiïnì taiá àêuì tû vaoâ khu sinh thaiá va â cho cacá con ài du hocå . “Trûúcá ào á nùmç mú chuná g töi cunä g chûa bao giúâ nghô mònh seä co á lucá àu ã tiïnì cho hai con du hocå ”, chõ Liïm ngêmå nguiâ kï.í “Trong böië canã h thõ trûúnâ g nöng sanã bêpë bïnh, giaá ca ã thûúnâ g xuyïn biïnë àönå g, nhiïuì nöng dên trïn khùpæ ca ã nûúcá àa ä manå h danå “be ã laiá ”, biïnë nhûnä g vûúnâ cêy ùn traiá , caná h àönì g luaá , àêmì ca á thanâ h àiïmí àïnë du lõch hêpë dênî , àapá ûná g nhu cêuì du lõch ngayâ canâ g tùng cuaã khacá h thanâ h phö.ë Xu hûúná g nayâ xuêtë hiïnå ngayâ canâ g phö í biïnë , àùcå biïtå taiå cacá àõa phûúng coá tiïmì nùng du lõch sinh thaiá , du lõch cönå g àönì g nhû Àönì g bùnç g söng Cûuã Long, Têy Bùcæ , miïnì Trung...”, tiïnë sô kinh tïë Ha â Vùn Liïm phên tñch. Anh Liïm cunä g nhênë manå h rùnç g: “Thay vò chó baná sanã phêmí nöng nghiïpå , khi ngûúiâ nöng dên kïtë húpå thu hoacå h vúiá du lõch, cung cêpë cho du khacá h nhûnä g traiã nghiïmå àöcå àaoá nhû: haiá traiá cêy, tham gia cacá hoatå àönå g àönì g aná g, thûúnã g thûcá êmí thûcå àõa phûúng, tòm hiïuí vùn hoaá banã àõa... hoå thu àûúcå lúiå nhuênå cao hún hùnè , co á thï í gêpë 3 - 5 lênì cacá h lamâ nöng truyïnì thönë g”. Mötå àõa chó du lõch traiã nghiïmå gênì àêy cunä g àang rêtë “noná g” la â Bònh Liïu, Quanã g Ninh. Ngûúiâ nhiïtå tònh múiâ chuná g töi ài ngùmæ hoa trêuí Bònh Liïu höiì giûaä thaná g 4 vûaâ röiì la â caná böå huyïnå Ly á Vùn Bònh. Anh Bònh khoe: “du lõch àaä lamâ thay àöií toanâ bö å cuöcå sönë g cuaã dên Bònh Liïu. Muaâ naoâ thûcá nêyë , hoa trêuí thaná g Tû, hoa súã thaná g Chñn, muaâ vanâ g tû â thaná g 7 àïnë thaná g 10, lau trùnæ g thaná g 11,… Àönì g baoâ dên töcå thiïuí sö ë ú ã Bònh Liïu àaä àûúcå têpå huênë àï í trú ã thanâ h nhûnä g hûúná g dênî viïn banã àõa, cacá loaiå hònh vùn hoaá àùcå sùcæ cuaã Bònh Liïu cunä g àûúcå biïnë thanâ h nhûnä g sanã phêmí du lõch nhû: höiå thi àa á boná g nû ä cuaã ngûúiâ Saná Chó, thi hatá Sooná g co å giao duyïn, lïî höiå Kiïng gioá cuaã ngûúiâ Dao Thanh Phaná … Co á thï í noiá Bònh Liïu bêy giúâ vaâ mûúiâ nùm trûúcá la â hai hònh anã h khacá biïtå àïnë khöng thïí tin àûúcå ”. Cunä g ú ã Quanã g Ninh, khoanã g 3 nùm nay rö å lïn phong traoâ “du lõch haiá thanh mai” úã Vên Àönì . Öng Haâ Vùn Tñnh, mötå chu ã vûúnâ thanh mai úã xaä Àoanâ Kïtë cho biïtë giönë g thanh mai ú ã àêy la â cêy tû å nhiïn, quaã tronâ , nho,ã thúm va â ngotå àêmå . Hanâ g nùm, tûâ trung tuênì thaná g 4, thanh mai chñn rö,å khacá h ghe á thùm rêtë àöng, banã thên öng cunä g biïnë thanâ h hûúná g dênî viïn du lõch. “Ban àêuì töi chó biïtë noiá vï ì cêy thanh mai thöi, caã àúiâ töi gùnæ bo á vúiá caiá vûúnâ nayâ ma.â Nhûng maâ vï ì sau, ngûúiâ ta hoiã ca ã àö ì ùn thûcá uönë g ú ã àêy co á gò ngon, chúi úã àêy chö î naoâ àepå … thï ë la â töi biïtë gò noiá nêyë . Tû â ngayâ mú ã vûúnâ àoná khacá h du lõch, thu nhêpå cuaã nha â töi àûúcå caiã thiïnå hùnè , kho á ma â noiá ro ä la â bao nhiïu nhûng cao hún so vúiá ài baná qua ã cho thûúng laiá . Bêy giúâ caã khu nayâ àïuì trú ã thanâ h àiïmí du lõch. Cû á nha â naoâ co á vûúnâ qua ã la â co á khacá h ghe,á nha â co á öií , nha â co á thanh long, sim… Röiì baná thïm àöì ùn, nêuë cúm cho khacá h, rau quaã co á nguönì tiïu thuå öní àõnh khöng lo bõ epá gia,á cuöcå sönë g cunä g tucá tùcæ kha á lïn”. KHACÁ H MUÖNË XANH VA  SACÅ H HÚN Vúiá xu hûúná g trùm hoa àua núã cuaã nhûnä g mö hònh du lõch vûúnâ nhû hiïnå nay, mötå sö ë ngûúiâ dû å àoaná no á seä nhanh choná g baoä hoaâ nïuë nöng dên khöng theo kõp nhu cêuì cuaã du khacá h. Àiïuì dï î thêyë nhêtë ú ã nhûnä g àiïmí du lõch “caiã tiïnë ” la â sû å thiïuë àêuì tû vïì canã h quan lênî möi trûúnâ g. Kiïnë trucá sû Phamå Vùn (ngûúiâ coá thêm niïn 12 nùm tû vênë , thiïtë kïë cacá mö hònh du lõch traiã nghiïmå nöng thön) chia se:ã “Mûúiâ khu du lõch vûúnâ thò co á chñn khu chûa àûúcå àêuì tû àuná g mûcá . Caiá dï î thêyë nhêtë la â racá thaiã , racá nhûaå , tuiá nilon… khöng àûúcå donå thûúnâ g xuyïn khiïnë my ä quan lem nhem. Nhûnä g gia àònh coá khu chùn nuöi cunä g ñt àûúcå xû ã ly á rötë raoá , khiïnë muiâ höi trúã thanâ h nöiî amá anã h vúiá du khacá h. Ngoaiâ ra, viïcå xêy dûnå g cacá cöng trònh phuå trú å cunä g cênì haiâ hoaâ vúiá canã h quan thiïn nhiïn, àamã baoã tñnh thêmí my ä va â an toanâ cho du khacá h. Ngûúiâ nöng dên ñt chõu àêuì tû vaoâ manã g nayâ , thêyë caiá naoâ dï î lamâ la â bùtæ chûúcá , nïn múiá co á hanâ g loatå “traiá tim löng” ú ã khùpæ núi, röiì hoa gia,ã hoa nhûaå trang trñ úã nhûnä g chö î check in…”. Hûúná g dênî viïn Phamå Dung (cöng ty lû ä hanâ h Greentour) cho biïtë : “chuná g töi co á mötå nhomá khacá h quen chó chuyïn àùtå tua traiã nghiïmå , sinh thaiá , va â ho å co á yïu cêuì kha á cao vúiá mö hònh nayâ . Trong suötë ba nùm, töi dênî ho å ài àïnë hún chucå àiïmí du lõch vûúnâ , nhûng nhûnä g ngûúiâ nayâ chó chêmë cho vûúnâ bûúiã Diïnî ú ã Yïn Tho,å Yïn Àõnh, Thanh Hoaá cuaã gia àònh öng Nguyïnî Xuên Khaiã . Ly á do khöng phaiã vò bûúiã Diïnî cuaã öng Khaiã “ngon nhêtë nûúcá ” ma â öng co á cacá h lamâ nöng hûuä cú àa danå g vö cunâ g. Vñ du,å thay vò phên boná , öng êyë dunâ g la á cêy, bûúiã thöië àï í nuöi giun, sau ào á giun se ä lamâ àêtë túi xöpë . Hoùcå la â thay vò thuöcë trû â sêu, thò vûúnâ nayâ nuöi kiïnë vanâ g, la â thiïn àõch cuaã sêu, nhïnå … Vûúnâ öng Khaiã cunä g khöng chó co á bûúiã , ma â àûúcå trönì g theo cú chï ë vûúnâ rûnâ g, conâ co á nhiïuì loaiå cêy dûúiá taná , vûaâ àepå vûaâ co á ñch. Röiì thanâ h phêmí thò khöng chó coá qua ã bûúiã , conâ co á nûúcá cêtë hoa bûúiã , tinh dêuì vo ã bûúiã , nûúcá sucá miïnå g trêuì cau… Nghôa laâ tû â mötå caiá vûúnâ , ma â ra rêtë nhiïuì cêu chuyïnå , rêtë nhiïuì traiã nghiïmå . Töi nghô àêy múiá la â xu hûúná g du lõch vûúnâ ma â khacá h hanâ g mong àúiå , ho å cênì mötå khöng gian thuênì quï, xanh, sacå h va â tû å nhiïn, búiã vò nïuë cênì sang chanã h hay àöcå la å thò ho å se ä tòm àïnë nhûnä g loaiå hònh du lõch khacá ”. n “Cuöië tuênì ài àöií gioá nhe”á , banå töi nhùnæ . Vaâ sau khi àaä quênì thaoã hïtë cacá àõa àiïmí quanh Haâ Nöiå , chuná g töi lacå vaoâ mötå chuöiî nhûnä g vûúnâ sinh thaiá , vûúnâ qua,ã vûúnâ hoa… àûúcå nöng dên caiã taoå thanâ h àiïmí tham quan. Khacá h dûúnâ g nhû cunä g súmá chêpë nhênå mö hònh nayâ , chö î naoâ cunä g nûúmâ nûúpå ngûúiâ àïnë ngûúiâ ài. BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Khaách tham quan àaánh giaá cao mö hònh laâm nöng hûäu cú cuãa vûúân bûúãi öng Khaãi úã Thanh Hoáa Chõ Phamå Thõ Liïm vaoâ vai mêuî anã h àï í quanã g ba á vûúnâ vaiã canå h söng sen cuaã gia àònh Nhûäng “hûúáng dêîn viïn” baãn àõa úã Bònh Liïu, Quaãng Ninh [ HA Å ÀAN ] Nöng dên àöií nghï ì lamâ du lõch - khacá h chu ã cunâ g vui

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==