Đăng ký nhãn hiệu miễn phí cho doanh nghiệp

Đăng ký nhãn hiệu miễn phí cho doanh nghiệp
TPO - Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị cho thời kỳ hậu suy thoái, Công ty TNHH Luật Gia Phạm tiến hành hỗ trợ việc đăng ký nhãn hiệu miễn phí cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình được thực hiện từ ngày 15/05/2009 đến 15/10/2009 hoặc đến khi đã đủ số lượng 999 nhãn hiệu.

Mỗi doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ một đơn đăng ký nhãn hiệu với một nhóm sản phẩm. Việc hỗ trợ bao gồm chi phí tư vấn, phân nhóm, chuẩn bị đơn, nộp đơn và theo dõi đơn. Khách hàng chỉ phải chi trả phí theo quy định của Nhà nước và các phí khác liên quan đến việc chuyển phát tài liệu.

Tại Việt Nam, việc bảo hộ nhãn hiệu chỉ được thông qua việc đăng ký. Các đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc thông qua các Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. 

Luật Gia Phạm là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được Nhà nước cho phép và Cục Sở hữu trí tuệ thừa nhận có chức năng và họat động tư vấn, đại diện thay mặt theo ủy cho các chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa xin xác lập độc quyền nhãn hiệu trước cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

Để tham dự chương trình, vui lòng click vào đây và điền đầy đủ thông tin theo mẫu.

MỚI - NÓNG