Có 1 kết quả :

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Cuộc chuyển giao thế hệ và bài học 'chín ép'

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Cuộc chuyển giao thế hệ và bài học 'chín ép'

TP - Đại hội 13 lần này là thời điểm chuyển giao thế hệ từ những người sinh ra, rèn luyện trong những năm kháng chiến, sang lớp cán bộ trưởng thành trong hòa bình, được hưởng những thành quả to lớn của quá trình đổi mới và sự sôi động của kinh tế thị trường. Điều này đòi hỏi nhân sự được lựa chọn không chỉ tiếp nối được quá trình đổi mới mà còn tránh được những cám dỗ về lợi ích cá nhân, “tham vọng quyền lực”, để toàn tâm toàn ý đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết.