Đảng bộ Agribank Sóc Sơn tổ chức thành công đại hội

Đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank phát biểu chỉ đạo Đại hội
Vừa qua, ngày 16/05/2020, Đảng bộ Ngân hàng Nông Nghệp và Phát triển Nông thôn Sóc Sơn (Đảng bộ Agribank Sóc Sơn) đã tổ chức Đại hội toàn thể đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đầu tiên được Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank chọn để tổ chức đại hội điểm, nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp đồng chí Bùi Thanh Bình – Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Văn Minh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; đồng chí Trần Văn Thịnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank, đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank và 36 đảng viên Đảng bộ Agribank Sóc Sơn đã về dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Agribank, Đảng bộ Agribank Sóc Sơn đã nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết đề ra. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2015-2020 có sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô hoạt động, huy động vốn, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, cụ thể: Tổng nguồn vốn đạt 7.550 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nội tệ đạt 7,532 tỷ đồng, chiếm 99,8% trên tổng nguồn vốn, tăng so với đầu nhiệm kỳ 3.810 tỷ đồng (tăng trưởng 102%), bình quân tăng trưởng 17% năm; dư nợ cho vay đạt 3.343 tỷ đồng, trong đó dự nợ cho vay nội tệ đạt 3.314 tỷ đồng, chiếm 99 % trên tổng dư nợ, tăng so với đầu nhiệm kỳ 2.206 tỷ đồng (tương đương 194%), bình quân tăng trưởng hàng năm đạt 28%,  vượt mục tiêu của Nghị quyết VI đề ra; Thu dịch vụ đạt 52,2 tỷ đồng, tăng trưởng thu dịch vụ bình quân đạt 17% năm. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ Đảng bộ Agribank Sóc Sơn đã kết nạp được 7 đảng viên; Trong 05 năm liền từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém. 

Đảng bộ Agribank Sóc Sơn tổ chức thành công đại hội ảnh 1

Đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Đảng bộ Agribank Sóc Sơn còn tham gia tích cực tham gia các chương trình từ thiện do chính quyền địa phương và Agribank phát động như: đóng góp quỹ trẻ em nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tài trợ kinh phí xây dựng trường học…; Giai đoạn 2015 – 2020, Chi nhánh đã trực tiếp và làm đầu mối tài trợ an sinh xã hội trên địa bàn huyện Sóc Sơn với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Agribank Sóc Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần xứng đáng vào thành công chung của Đảng ủy Agribank và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng thời trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung một số vấn đề trọng tâm: (i) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy lợi thế về thương hiệu và mạng lưới, xây dựng các giải pháp huy động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đầu tư tín dụng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn; (ii) Chủ động nắm bắt địa bàn, giám sát, đôn đốc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn; tham mưu, đề xuất các giải pháp quản trị, điều hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và sát với thực tiễn; tập trung các giải pháp thu hồi nợ xấu, lành mạnh hóa các hoạt động tín dụng, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, khen thưởng động viên kịp thời những gương điển hình tiên tiến; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác thu hồi nợ xấu nhằm nâng cao năng lực tài chính của chi nhánh, tăng thu nhập của người lao động; (iii) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy trí tuệ sáng tạo của cán bộ đảng viên và người lao động. Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW khóa XII và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và phát luật của Nhà nước; (iv) Tập Trung công tác đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ cán bộ, cải tiến phong cách giao dịch, nâng cao khả năng cạnh trah với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại, bổ nhiệm, luân chuyển; quan tâm tới nguồn cán bộ trẻ, bồi dưỡng, giới thiệu các quần chúng ưu tú kết nạp Đảng đủ về phầm chất và năng lực; (v) Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng bộ phận, cá nhân để tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Xây dựng Đảng bộ, các chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng bộ máy lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội; (vi) Chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành về rà soát, hỗ trợ phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covi-19; đảm bảo kế hoạch tăng trưởng, lợi nhuận và đời sống của cán bộ người lao động trong chi nhánh. 

Đại hội thảo luận và thông qua các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội; Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ X Đảng bộ Agribank; Thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu 7 đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo theo cơ cấu, có tính kế thừa, có đủ năng lực và phẩm chất gánh vác trọng trách mà Đảng bộ giao phó;  

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã họp phiên đầu tiên, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Đỗ Văn Sinh – Giám đốc chi nhánh được Ban Chấp hành khóa VII tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. 

Đảng bộ Agribank Sóc Sơn tổ chức thành công đại hội ảnh 2

Cấp ủy Đảng bộ Agribank Sóc Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. 

MỚI - NÓNG