Đại hội LHTN Việt Nam lần thứ V : Phát động 5 cuộc vận động lớn

Đại hội LHTN Việt Nam lần thứ V : Phát động 5 cuộc vận động lớn
(TPO) Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập; Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc; Thanh niên sống đẹp.

Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên về nhiệm vụ học tập, sáng tạo; tuổi trẻ đi đầu trong “xã hội học tập”, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo:  Tạo chuyển biến trong hội viên, thanh niên ý thức chủ động tạo nghề và biết làm kinh tế có hiệu quả; xoá đói, giảm nghèo trong các hộ gia đình trẻ; làm giàu cho bản thân và đất nước.

Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Khơi dậy, cổ vũ, phát huy tinh thần tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên chăm lo cộng đồng và tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc: Bồi dưỡng ý thức quốc phòng, giáo dục thanh niên nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hoà bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Vận động hội viên, thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 Thanh niên sống đẹp : Vận động hội viên, thanh niên tôn trọng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; chăm lo xây dựng lối sống văn hoá và ý thức gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng lớp thanh niên sống có văn hoá, giàu lòng nhân ái.

MỚI - NÓNG