Có 1 kết quả :

Gelex tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Gelex tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày 29/12/2020, tại Khách sạn Melia đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX). ĐHĐCĐ bất thường lần này thảo luận và thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX, đồng thời thông qua điều chỉnh tổng mức thù lao HĐQT năm 2020.