Có 7 kết quả :

Đầu năm

Đầu năm

TP - * Khắc và sinh Hồi trẻ, Tam Phượng đưa con đi chúc tết nhà người, cố lì xì sao cho nhận về có lời. Nhưng hết tết, kiểm lại luôn bị lỗ. Quanh năm làm ăn, tiền cầm không nóng tay, bỏ không dính túi. Thầy bói phán, số xung khắc với đồng tiền.