Có dân thì có tất cả

Đại hội Đảng XI thành công tốt đẹp tạo không khí phấn khởi trong nhân dân
Đại hội Đảng XI thành công tốt đẹp tạo không khí phấn khởi trong nhân dân
TP - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của PGS- TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) về tư tưởng của Bác trong công tác xây dựng Đảng.

Dân là gốc

Sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cao trào cách mạng giải phóng dân tộc. Quá trình tìm đường cứu nước, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước, Người luôn nhận thức rằng, cách mạng trước hết phải có Đảng cách mạng.

Đó là nhân tố hàng đầu quyết định sự phát triển và thắng lợi của cách mạng - điều mà Người đã tìm thấy từ bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga, cách mạng nhiều nước và cũng từ bài học thất bại của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX vì thiếu một chính đảng cách mạng với đường lối chính trị đúng đắn lãnh đạo. Vì vậy, Người đã làm hết sức mình, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930…

PGS- TS Nguyễn Trọng Phúc
PGS- TS Nguyễn Trọng Phúc.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng là nơi trở về Tổ quốc vì Cao Bằng có phong trào cách mạng khá phát triển, sớm có tổ chức Đảng và có những cán bộ trung kiên. Cao Bằng là nơi thuận lợi liên lạc ra nước ngoài đồng thời có thể phát triển tổ chức và lực lượng xuống Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Khi về làm việc ở hang Cốc Bó, thôn Pác Bó (huyện Hà Quảng), Nguyễn Ái Quốc đã chú trọng công tác vận động quần chúng làm cơ sở để xây dựng, phát triển tổ chức quần chúng và tổ chức Đảng, chú trọng vai trò của nhân dân, của con người.

Trong cuốn Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại: “Hồi đó, rời Tĩnh Tây, chúng tôi trở về Cao Bằng, ở bên Bác. Có những đêm ngồi lại quanh bếp lửa nói chuyện bàn về chuẩn bị võ trang khởi nghĩa, chúng tôi mấy người nói: Bây giờ thiếu súng, làm sao đây (chuyện này tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng bây giờ cũng nên nói lại, bởi vì nó lớn quá). Bác rất bình tĩnh, nói: Không lo đâu, có dân thì có tất cả, người trước súng sau. Một câu ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả một vấn đề lý luận”…

Đây là một nguyên lý rất quan trọng. Trong lịch sử dân tộc cũng vậy, thời nào, triều đại nào được dân ủng hộ thì đứng vững. Chiến lũy vững chắc nhất đó là dân. Bác Hồ đã kế thừa truyền thống của dân tộc mình. Tư tưởng “dân là gốc” là như vậy.

Sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước cũng bắt đầu từ thực tiễn, từ nhân dân. Đường lối của Đảng và người hành động chính là các tầng lớp nhân dân. Ở Đại hội Đảng lần thứ XI vừa thành công tốt đẹp, chúng ta đã phát huy dân chủ, thực hành dân chủ trong Đảng. Từ đó sẽ tạo ra dân chủ toàn xã hội. Trong năm quan điểm phát triển tại Đại hội XI, quan điểm thứ ba là phải thực hành tốt hơn dân chủ và phát huy nhân tố con người. Con người ở đây chính là dân.

“Xây dựng Đảng thật quần chúng”

Nguyễn Ái Quốc thấm nhuần quan điểm của Lênin về vai trò của tổ chức đảng và công tác tổ chức. Lênin nhấn mạnh: “Tổ chức, tổ chức và tổ chức”. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Muốn biết tự do chầy hay chóng, thì xem tổ chức khắp hay không”.

Tổ chức theo quan niệm của Nguyễn Ái Quốc là cả tổ chức quần chúng và tổ chức Đảng, các loại tổ chức đó có quan hệ mật thiết với nhau. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở có ý nghĩa quyết định thắng lợi.

Ngày 1-12-1941, BCH Trung ương Đảng ra Chỉ thị về công tác tổ chức nêu rõ mục đích: “Làm cho Đảng xứng đáng là một đội tiền phong có tổ chức của giai cấp vô sản…một Đảng thật quần chúng, có cơ sở vững vàng trong quần chúng”.

Từ khi về nước, Người cùng Trung ương Đảng chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức Đảng ở các cấp, chăm lo đào tạo cán bộ của Đảng, lựa chọn những đồng chí trung kiên, nâng cao trình độ lý luận, sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng. Vì vậy Đảng đã vượt qua những năm bị địch khủng bố và tổn thất nặng nề 1939-1940 và phát triển mạnh mẽ tổ chức, lực lượng của Đảng sau Hội nghị Trung ương lần thứ tám (tháng 5-1941).

Uy tín chính trị và tấm gương hy sinh phấn đấu cao cả của lãnh tụ đã ảnh hưởng sâu sắc đến các đồng chí trong Đảng từ các đồng chí Trung ương đến các cấp bộ đảng, các đảng viên trong toàn Đảng và tạo ra bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng.

Những quan điểm tư tưởng của Người về xây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đã được Đảng nhận thức và vận dụng đúng đắn, làm cho Đảng thật sự là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và của toàn dân tộc Việt Nam, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hiện nay, công tác xây dựng Đảng tập trung tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Đó là phải nâng cao trình độ lý luận, thống nhất tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục cho được bệnh quan liêu, xa dân, xa rời thực tế địa phương, đất nước. Phải gần dân, hiểu dân, tin dân, đưa mọi vấn đề ra cho dân thảo luận trước khi quyết định. Lòng dân và trí tuệ của Đảng gặp nhau thì nhất định chúng ta sẽ có đường lối đúng.

Đại hội XI của Đảng vừa qua đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Điều đáng mừng trong công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XI là đã bổ sung vào BCH Trung ương những cán bộ trẻ, giúp trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của Đảng.

Hà Nhân
Ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ lịch 2023 'Đất nước nhìn từ biển'
Bộ lịch 2023 'Đất nước nhìn từ biển'
TPO - Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn - tiếp nhận tượng trưng 1.500 bộ lịch block “Đất nước nhìn từ biển” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng.
Vụ ‘giam lỏng’ phóng viên ở Quảng Ngãi: Đề nghị tạm ngừng khai thác ở mỏ đất Dông Cây Dừa
Vụ ‘giam lỏng’ phóng viên ở Quảng Ngãi: Đề nghị tạm ngừng khai thác ở mỏ đất Dông Cây Dừa
TPO - Trong vòng 3 năm (2019-2022) tại mỏ đất Dông Cây Dừa (thuộc xóm 1, thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty Lý Tuấn đã khai thác vượt công suất cấp phép với tổng trữ lượng vượt hơn 70.000 m3. Đất tại mỏ này cũng không dùng để phục vụ các dự án được chỉ định trước đó.