Có 1 kết quả :

Tác phẩm “Một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” của Dương Ngân Hải- pha vỡ lở gần đây nhất của giới “đạo sĩ” nước nhà

Chuyện các 'đạo sĩ'

TP - Đạo, nhái, chôm chỉa trong văn học nghệ thuật thì nhiều lắm. Thực sự là kẻ cắp như rươi. Vấn đề là thái độ của người ngay đối với kẻ gian, nên thế nào để đạo chích tởn đến già.