Có 4 kết quả :

IDI tham gia các Hội chợ thuỷ sản lớn trên thế giới

Chiến mã I.D.I

Bất chấp thị trường có nhiều điểm không thuận lợi, xuất khẩu cá tra vẫn đạt kim ngạch gần 1,8 tỷ USD, tăng 4,3% so với năm trước. Trong đó Trung Quốc, Hong Kong tăng trưởng mạnh nhất đã cho thấy cán cân thị trường đã được dịch chuyển. Không còn phụ thuộc vào một thị trường nhất định là xu hướng đi của các doanh nghiệp thủy sản.