Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1