Hà Nội: Dự kiến, đến trước ngày 15/8, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện thông tư hướng dẫn

Cá nhân được lập tổ chức khoa học và công nghệ

Cá nhân được lập tổ chức khoa học và công nghệ
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội,  nhân văn, kỹ thuật công nghệ, y dược và sức khỏe…).

Theo đó, cá nhân thành lập các tổ chức thuộc các lĩnh vực nói trên chịu trách nhiệm toàn diện về  hoạt động của tổ chức khoa học & công nghệ do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và pháp luật liên quan.

Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.

Trong các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vật lý nguyên tử, hạt nhân, khoa học vũ trụ. Lĩnh vực về triết học có triết học chung, triết học Mác - Lê, chủ nghĩa Duy vật Biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa cộng sản khoa học…

MỚI - NÓNG