Bầu 15 người tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

TPO - Chiều 22/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên trù bị, Đại hội (ĐH) đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 người, bầu Đoàn thư ký gồm 3 người, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người.

ĐH cũng đã thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc; phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng cho toàn thể đại biểu.

Bầu 15 người tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp trù bị ĐH Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Như Ý

Đoàn Chủ tịch ĐH đã thông báo phương án chia tổ thảo luận. Theo đó, tổng số 325 đại biểu chính thức sẽ được chia làm 4 tổ thảo luận. Đoàn Chủ tịch ĐH hướng dẫn một số nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận vào dự thảo các văn kiện của T.Ư trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình ĐH XIX Đảng bộ tỉnh.

Đối với dự thảo văn kiện trình ĐH XIII của Đảng, Đoàn Chủ tịch đề nghị tập trung thảo luận nội dung các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước...

Bầu 15 người tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái ảnh 2

ĐH đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 người, bầu Đoàn thư ký gồm 3 người, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người. Ảnh: Như Ý

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần thảo luận về các giải pháp tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; phát triển toàn diện giá trị văn hóa, phát huy sức mạnh con người Việt Nam tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh, bền vững; giải pháp quản lý phát triển xã hội hài hòa, tiến bộ, công bằng, bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thảo luận các giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Bầu 15 người tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Bầu 15 người tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái ảnh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung vào thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển.

Bầu 15 người tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái ảnh 5

Các đại biểu dự ĐH thể hiện ý kiến tại ĐH. Ảnh: Như Ý

Bầu 15 người tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái ảnh 6

Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đại biểu tập trung vào thảo luận phát biểu làm rõ những nội dung như Chủ đề Đại hội XIX đã đầy đủ và phù hợp hay chưa; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận, tham gia ý kiến về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, việc thực hiện 03 đột phá chiến lược, 07 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới…

MỚI - NÓNG