Có 4 kết quả :

Diễn tập bảo vệ biển đảo

Diễn tập bảo vệ biển đảo

TP - Sư đoàn 367 (Quân chủng PK-KQ) vừa tổ chức cho Trung đoàn 263 diễn tập nhằm đánh giá trình độ khả năng chiến đấu trong phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác đánh địch, tấn công hỏa lực, bảo vệ các mục tiêu được giao trong chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Nam của Tổ quốc.