Bài giải đầy đủ 24 mã đề tiếng Anh THPT quốc gia 2018

Bài giải đầy đủ 24 mã đề tiếng Anh THPT quốc gia 2018
TPO - Chiều nay, các thí sinh kết thúc môn thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, nhiều thí sinh cho rằng đề không quá khó.

Mã đề: 401 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.D

4.B

5.B

6.C

7.C

8.A

9.C

10.C

11.C

12.B

13.A

14.C

15.C

16.B

17.B

18.D

19.B

20.C

21.A

22.B

23.B

24.A

25.A

26.B

27.A

28.D

29.C

30.C

31.C

32.B

33.B

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

41.C

42.C

43.B

44.A

45.A

46.B

47.A

48.B

49.B

50.C

Mã đề: 402 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.A

4.C

5.A

6.C

7.B

8.D

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.A

16.B

17.D

18.C

19.D

20.D

21.D

22.B

23.B

24.A

25.B

26.D

27.D

28.A

29.B

30.D

31.C

32.B

33.A

34.B

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.A

41.D

42.D

43.C

44.D

45.C

46.D

47.C

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 403 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.C

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.B

13.D

14.C

15.A

16.B

17.B

18.D

19.B

20.A

21.A

22.C

23.B

24.D

25.B

26.A

27.A

28.D

29.B

30.B

31.B

32.D

33.D

34.A

35.C

36.B

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.A

43.A

44.A

45.D

46.A

47.A

48.A

49.D

50.D

Mã đề: 404 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.D

4.C

5.A

6.D

7.C

8.D

9.A

10.B

11.B

12.D

13.D

14.C

15.B

16.A

17.D

18.D

19.B

20.D

21.A

22.D

23.B

24.D

25.B

26.A

27.D

28.D

29.B

30.A

31.B

32.A

33.D

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.C

40.B

41.A

42.A

43.B

44.B

45.B

46.C

47.C

48.C

49.A

50.C

Mã đề: 405 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.D

9.A

10.A

11.B

12.A

13.D

14.D

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.D

22.A

23.B

24.C

25.C

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.A

32.D

33.A

34.C

35.D

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

41.C

42.D

43.A

44.A

45.A

46.D

47.C

48.D

49.C

50.C

Mã đề: 406 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.D

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.B

11.C

12.D

13.D

14.C

15.C

16.D

17.C

18.A

19.A

20.A

21.B

22.B

23.B

24.B

25.B

26.A

27.B

28.D

29.B

30.D

31.C

32.A

33.B

34.A

35.B

36.D

37.C

38.A

39.A

40.D

41.B

42.C

43.A

44.A

45.D

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 407 - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.C

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.D

10.A

11.B

12.C

13.D

14.B

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.A

22.A

23.C

24.C

25.B

26.B

27.A

28.C

29.B

30.D

31.B

32.A

33.B

34.B

35.C

36.C

37.C

38.C

39.D

40.C

41.C

42.A

43.D

44.D

45.B

46.A

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề: 408 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.A

4.C

5.C

6.D

7.D

8.D

9.C

10.A

11.D

12.D

13.D

14.A

15.B

16.B

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22.C

23.C

24.B

25.A

26.C

27.D

28.A

29.B

30.B

31.D

32.D

33.C

34.B

35.B

36.A

37.A

38.C

39.D

40.A

41.C

42.B

43.C

44.D

45.C

46.B

47.B

48.D

49.B

50.B

Mã đề: 409 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.A

5.C

6.C

7.D

8.B

9.C

10.B

11.B

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.B

18.B

19.A

20.A

21.C

22.A

23.D

24.D

25.D

26.A

27.C

28.B

29.C

30.B

31.A

32.A

33.B

34.D

35.D

36.C

37.A

38.D

39.C

40.B

41.D

42.D

43.C

44.C

45.B

46.A

47.A

48.D

49.D

50.D

Mã đề: 410 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.B

4.A

5.B

6.B

7.B

8.A

9.C

10.D

11.C

12.A

13.B

14.B

15.A

16.C

17.D

18.A

19.C

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.C

26.B

27.B

28.A

29.B

30.B

31.C

32.A

33.C

34.C

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.C

42.D

43.C

44.C

45.B

46.B

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề: 411 - Tuyensinh247.com

1.A

2.C

3.A

4.B

5.A

6.D

7.C

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.B

14.D

15.D

16.C

17.A

18.D

19.B

20.C

21.B

22.C

23.C

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.A

32.D

33.A

34.C

35.B

36.C

37.B

38.C

39.B

40.C

41.B

42.D

43.A

44.D

45.A

46.A

47.A

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 412 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.C

4.B

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.D

16.D

17.A

18.B

19.A

20.A

21.A

22.B

23.D

24.B

25.B

26.A

27.B

28.C

29.A

30.B

31.A

32.D

33.D

34.A

35.B

36.D

37.B

38.B

39.D

40.B

41.A

42.C

43.B

44.D

45.B

46.B

47.D

48.A

49.D

50.D

Mã đề: 413 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.A

8.D

9.C

10.C

11.C

12.D

13.D

14.B

15.B

16.C

17.C

18.D

19.D

20.D

21.C

22.C

23.D

24.B

25.B

26.D

27.B

28.D

29.D

30.B

31.D

32.C

33.B

34.B

35.A

36.D

37.D

38.B

39.D

40.B

41.D

42.B

43.B

44.B

45.C

46.C

47.C

48.A

49.A

50.A

Mã đề: 414 - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.B

4.B

5.C

6.A

7.A

8.B

9.C

10.C

11.C

12.A

13.A

14.D

15.A

16.A

17.D

18.A

19.C

20.A

21.D

22.A

23.B

24.C

25.D

26.C

27.D

28.B

29.A

30.D

31.A

32.C

33.A

34.D

35.D

36.D

37.C

38.D

39.D

40.C

41.B

42.A

43.D

44.D

45.D

46.A

47.B

48.C

49.C

50.C

Mã đề: 415 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.C

4.C

5.C

6.B

7.C

8.A

9.B

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.C

16.D

17.B

18.C

19.D

20.B

21.B

22.D

23.D

24.C

25.D

26.C

27.C

28.D

29.C

30.D

31.D

32.B

33.D

34.B

35.B

36.D

37.D

38.B

39.B

40.C

41.D

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.C

49.B

50.B

Mã đề: 416 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

7.C

8.A

9.D

10.C

11.C

12.A

13.D

14.C

15.D

16.B

17.A

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.A

24.C

25.A

26.A

27.C

28.A

29.A

30.C

31.C

32.D

33.A

34.A

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.D

41.D

42.C

43.D

44.C

45.A

46.A

47.B

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 417 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.D

4.D

5.B

6.B

7.B

8.D

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.A

15.B

16.A

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.D

23.B

24.D

25.A

26.C

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.C

37.A

38.D

39.D

40.C

41.C

42.A

43.B

44.A

45.A

46.D

47.C

48.D

49.D

50.D

Mã đề: 418 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.C

10.A

11.B

12.B

13.A

14.D

15.C

16.A

17.D

18.A

19.B

20.C

21.B

22.C

23.D

24.A

25.B

26.B

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.B

35.C

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.C

47.A

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 419 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.A

5.D

6.A

7.A

8.B

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.C

15.C

16.A

17.B

18.B

19.A

20.A

21.D

22.B

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.A

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.A

36.C

37.C

38.C

39.D

40.D

41.C

42.C

43.C

44.D

45.A

46.A

47.A

48.C

49.C

50.D

Mã đề: 420 - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.A

4.A

5.B

6.B

7.C

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.A

14.A

15.C

16.D

17.D

18.D

19.C

20.C

21.C

22.D

23.A

24.C

25.C

26.D

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.C

33.C

34.A

35.D

36.A

37.D

38.D

39.A

40.A

41.B

42.C

43.C

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.A

50.D

Mã đề: 421 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.A

4.C

5.C

6.C

7.D

8.A

9.D

10.B

11.C

12.A

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.C

19.B

20.C

21.D

22.A

23.D

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.B

30.D

31.B

32.C

33.D

34.D

35.B

36.D

37.C

38.B

39.B

40.D

41.B

42.B

43.D

44.B

45.B

46.D

47.B

48.A

49.A

50.A

Mã đề: 422 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.B

4.D

5.B

6.D

7.C

8.B

9.B

10.D

11.B

12.C

13.C

14.C

15.A

16.D

17.B

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.A

24.C

25.C

26.A

27.A

28.B

29.C

30.A

31.B

32.C

33.B

34.B

35.C

36.D

37.A

38.D

39.A

40.D

41.A

42.B

43.A

44.A

45.D

46.D

47.A

48.B

49.A

50.D

Mã đề: 423 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.B

9.D

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.A

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.A

22.A

23.B

24.B

25.B

26.B

27.D

28.C

29.C

30.C

31.A

32.C

33.C

34.A

35.C

36.D

37.A

38.D

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.D

45.D

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 424 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.C

4.A

5.D

6.A

7.C

8.B

9.B

10.C

11.B

12.A

13.D

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.D

20.B

21.C

22.C

23.A

24.C

25.B

26.A

27.B

28.A

29.A

30.A

31.B

32.B

33.C

34.B

35.C

36.A

37.A

38.A

39.B

40.B

41.C

42.B

43.C

44.B

45.A

46.C

47.C

48.A

49.B

50.A

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một bảo mẫu của Trường mầm non Nhân văn, quận 12 chuẩn bị rau, củ, quả để giao cho khách

Chủ trường, giáo viên mầm non buôn rau, bán cá cầm cự qua dịch bệnh

TPO - Một tuần vài lần, cô Viên, Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Đức, quận 12, TPHCM lại ra bến xe để nhận rau, củ, quả từ Đà Lạt do giáo viên của mình gửi xuống rồi rao bán online. Chỗ nào gần thì cô và đồng nghiệp giao, hàng nhiều, nặng thì đặt người ship… với hy vọng cầm cự qua đợt dịch COVID-19, chờ ngày trở lại trường.
Phòng GD&ĐT TP Huế khẩn trương các thủ tục bàn giao con dấu về cho các trường sáp nhập từ chiều muộn 22 và sáng 23/7

Vụ hơn 1.600 giáo viên Huế bị ‘nợ’ lương sau sáp nhập: 'Thần tốc' giao 56 con dấu

TPO - Sau thông tin hàng loạt trường học tại Huế khi sáp nhập vào thành phố phải hoạt động không có con dấu, kéo theo hơn 1.600 giáo viên bị chậm lương, ảnh hưởng lớn đến đời sống giữa mùa dịch COVID-19, Phòng GD&ĐT TP Huế tức tốc chỉ đạo bộ phận chức năng tiếp nhận con dấu mới từ cơ quan công an để giao ngay về cho 56 trường học.