Bài giải đầy đủ 24 mã đề tiếng Anh THPT quốc gia 2018

Bài giải đầy đủ 24 mã đề tiếng Anh THPT quốc gia 2018
TPO - Chiều nay, các thí sinh kết thúc môn thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, nhiều thí sinh cho rằng đề không quá khó.

Mã đề: 401 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.D

4.B

5.B

6.C

7.C

8.A

9.C

10.C

11.C

12.B

13.A

14.C

15.C

16.B

17.B

18.D

19.B

20.C

21.A

22.B

23.B

24.A

25.A

26.B

27.A

28.D

29.C

30.C

31.C

32.B

33.B

34.A

35.A

36.C

37.A

38.A

39.A

40.D

41.C

42.C

43.B

44.A

45.A

46.B

47.A

48.B

49.B

50.C

Mã đề: 402 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.A

4.C

5.A

6.C

7.B

8.D

9.C

10.A

11.C

12.B

13.C

14.C

15.A

16.B

17.D

18.C

19.D

20.D

21.D

22.B

23.B

24.A

25.B

26.D

27.D

28.A

29.B

30.D

31.C

32.B

33.A

34.B

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.A

41.D

42.D

43.C

44.D

45.C

46.D

47.C

48.B

49.A

50.B

Mã đề: 403 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.C

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.B

13.D

14.C

15.A

16.B

17.B

18.D

19.B

20.A

21.A

22.C

23.B

24.D

25.B

26.A

27.A

28.D

29.B

30.B

31.B

32.D

33.D

34.A

35.C

36.B

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.A

43.A

44.A

45.D

46.A

47.A

48.A

49.D

50.D

Mã đề: 404 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.D

4.C

5.A

6.D

7.C

8.D

9.A

10.B

11.B

12.D

13.D

14.C

15.B

16.A

17.D

18.D

19.B

20.D

21.A

22.D

23.B

24.D

25.B

26.A

27.D

28.D

29.B

30.A

31.B

32.A

33.D

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.C

40.B

41.A

42.A

43.B

44.B

45.B

46.C

47.C

48.C

49.A

50.C

Mã đề: 405 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.C

8.D

9.A

10.A

11.B

12.A

13.D

14.D

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.D

22.A

23.B

24.C

25.C

26.D

27.B

28.B

29.B

30.D

31.A

32.D

33.A

34.C

35.D

36.B

37.B

38.A

39.D

40.C

41.C

42.D

43.A

44.A

45.A

46.D

47.C

48.D

49.C

50.C

Mã đề: 406 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.D

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.D

10.B

11.C

12.D

13.D

14.C

15.C

16.D

17.C

18.A

19.A

20.A

21.B

22.B

23.B

24.B

25.B

26.A

27.B

28.D

29.B

30.D

31.C

32.A

33.B

34.A

35.B

36.D

37.C

38.A

39.A

40.D

41.B

42.C

43.A

44.A

45.D

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 407 - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.C

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.D

10.A

11.B

12.C

13.D

14.B

15.D

16.A

17.B

18.A

19.C

20.B

21.A

22.A

23.C

24.C

25.B

26.B

27.A

28.C

29.B

30.D

31.B

32.A

33.B

34.B

35.C

36.C

37.C

38.C

39.D

40.C

41.C

42.A

43.D

44.D

45.B

46.A

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề: 408 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.A

4.C

5.C

6.D

7.D

8.D

9.C

10.A

11.D

12.D

13.D

14.A

15.B

16.B

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22.C

23.C

24.B

25.A

26.C

27.D

28.A

29.B

30.B

31.D

32.D

33.C

34.B

35.B

36.A

37.A

38.C

39.D

40.A

41.C

42.B

43.C

44.D

45.C

46.B

47.B

48.D

49.B

50.B

Mã đề: 409 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.A

5.C

6.C

7.D

8.B

9.C

10.B

11.B

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.B

18.B

19.A

20.A

21.C

22.A

23.D

24.D

25.D

26.A

27.C

28.B

29.C

30.B

31.A

32.A

33.B

34.D

35.D

36.C

37.A

38.D

39.C

40.B

41.D

42.D

43.C

44.C

45.B

46.A

47.A

48.D

49.D

50.D

Mã đề: 410 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.B

4.A

5.B

6.B

7.B

8.A

9.C

10.D

11.C

12.A

13.B

14.B

15.A

16.C

17.D

18.A

19.C

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.C

26.B

27.B

28.A

29.B

30.B

31.C

32.A

33.C

34.C

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.C

42.D

43.C

44.C

45.B

46.B

47.A

48.D

49.D

50.C

Mã đề: 411 - Tuyensinh247.com

1.A

2.C

3.A

4.B

5.A

6.D

7.C

8.B

9.D

10.C

11.A

12.C

13.B

14.D

15.D

16.C

17.A

18.D

19.B

20.C

21.B

22.C

23.C

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.D

30.B

31.A

32.D

33.A

34.C

35.B

36.C

37.B

38.C

39.B

40.C

41.B

42.D

43.A

44.D

45.A

46.A

47.A

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 412 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.C

4.B

5.C

6.B

7.B

8.C

9.C

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.D

16.D

17.A

18.B

19.A

20.A

21.A

22.B

23.D

24.B

25.B

26.A

27.B

28.C

29.A

30.B

31.A

32.D

33.D

34.A

35.B

36.D

37.B

38.B

39.D

40.B

41.A

42.C

43.B

44.D

45.B

46.B

47.D

48.A

49.D

50.D

Mã đề: 413 - Tuyensinh247.com

1.B

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.A

8.D

9.C

10.C

11.C

12.D

13.D

14.B

15.B

16.C

17.C

18.D

19.D

20.D

21.C

22.C

23.D

24.B

25.B

26.D

27.B

28.D

29.D

30.B

31.D

32.C

33.B

34.B

35.A

36.D

37.D

38.B

39.D

40.B

41.D

42.B

43.B

44.B

45.C

46.C

47.C

48.A

49.A

50.A

Mã đề: 414 - Tuyensinh247.com

1.C

2.B

3.B

4.B

5.C

6.A

7.A

8.B

9.C

10.C

11.C

12.A

13.A

14.D

15.A

16.A

17.D

18.A

19.C

20.A

21.D

22.A

23.B

24.C

25.D

26.C

27.D

28.B

29.A

30.D

31.A

32.C

33.A

34.D

35.D

36.D

37.C

38.D

39.D

40.C

41.B

42.A

43.D

44.D

45.D

46.A

47.B

48.C

49.C

50.C

Mã đề: 415 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.C

4.C

5.C

6.B

7.C

8.A

9.B

10.A

11.C

12.B

13.D

14.C

15.C

16.D

17.B

18.C

19.D

20.B

21.B

22.D

23.D

24.C

25.D

26.C

27.C

28.D

29.C

30.D

31.D

32.B

33.D

34.B

35.B

36.D

37.D

38.B

39.B

40.C

41.D

42.C

43.A

44.B

45.A

46.D

47.B

48.C

49.B

50.B

Mã đề: 416 - Tuyensinh247.com

1.A

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

7.C

8.A

9.D

10.C

11.C

12.A

13.D

14.C

15.D

16.B

17.A

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.A

24.C

25.A

26.A

27.C

28.A

29.A

30.C

31.C

32.D

33.A

34.A

35.A

36.D

37.A

38.D

39.C

40.D

41.D

42.C

43.D

44.C

45.A

46.A

47.B

48.B

49.D

50.D

Mã đề: 417 - Tuyensinh247.com

1.D

2.B

3.D

4.D

5.B

6.B

7.B

8.D

9.B

10.C

11.C

12.A

13.A

14.A

15.B

16.A

17.D

18.B

19.C

20.A

21.B

22.D

23.B

24.D

25.A

26.C

27.A

28.A

29.C

30.B

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.C

37.A

38.D

39.D

40.C

41.C

42.A

43.B

44.A

45.A

46.D

47.C

48.D

49.D

50.D

Mã đề: 418 - Tuyensinh247.com

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.D

7.B

8.D

9.C

10.A

11.B

12.B

13.A

14.D

15.C

16.A

17.D

18.A

19.B

20.C

21.B

22.C

23.D

24.A

25.B

26.B

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.D

33.A

34.B

35.C

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.C

42.A

43.B

44.A

45.B

46.C

47.A

48.D

49.A

50.C

Mã đề: 419 - Tuyensinh247.com

1.B

2.A

3.A

4.A

5.D

6.A

7.A

8.B

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.C

15.C

16.A

17.B

18.B

19.A

20.A

21.D

22.B

23.A

24.B

25.D

26.A

27.B

28.B

29.A

30.C

31.D

32.B

33.D

34.B

35.A

36.C

37.C

38.C

39.D

40.D

41.C

42.C

43.C

44.D

45.A

46.A

47.A

48.C

49.C

50.D

Mã đề: 420 - Tuyensinh247.com

1.C

2.D

3.A

4.A

5.B

6.B

7.C

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.A

14.A

15.C

16.D

17.D

18.D

19.C

20.C

21.C

22.D

23.A

24.C

25.C

26.D

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.C

33.C

34.A

35.D

36.A

37.D

38.D

39.A

40.A

41.B

42.C

43.C

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B

49.A

50.D

Mã đề: 421 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.A

4.C

5.C

6.C

7.D

8.A

9.D

10.B

11.C

12.A

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.C

19.B

20.C

21.D

22.A

23.D

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.B

30.D

31.B

32.C

33.D

34.D

35.B

36.D

37.C

38.B

39.B

40.D

41.B

42.B

43.D

44.B

45.B

46.D

47.B

48.A

49.A

50.A

Mã đề: 422 - Tuyensinh247.com

1.D

2.C

3.B

4.D

5.B

6.D

7.C

8.B

9.B

10.D

11.B

12.C

13.C

14.C

15.A

16.D

17.B

18.D

19.B

20.B

21.C

22.A

23.A

24.C

25.C

26.A

27.A

28.B

29.C

30.A

31.B

32.C

33.B

34.B

35.C

36.D

37.A

38.D

39.A

40.D

41.A

42.B

43.A

44.A

45.D

46.D

47.A

48.B

49.A

50.D

Mã đề: 423 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.B

9.D

10.D

11.B

12.A

13.B

14.C

15.A

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.A

22.A

23.B

24.B

25.B

26.B

27.D

28.C

29.C

30.C

31.A

32.C

33.C

34.A

35.C

36.D

37.A

38.D

39.D

40.D

41.C

42.D

43.C

44.D

45.D

46.A

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề: 424 - Tuyensinh247.com

1.A

2.A

3.C

4.A

5.D

6.A

7.C

8.B

9.B

10.C

11.B

12.A

13.D

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.D

20.B

21.C

22.C

23.A

24.C

25.B

26.A

27.B

28.A

29.A

30.A

31.B

32.B

33.C

34.B

35.C

36.A

37.A

38.A

39.B

40.B

41.C

42.B

43.C

44.B

45.A

46.C

47.C

48.A

49.B

50.A

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ GD&ĐT đánh giá, nhiều giáo viên gặp khó khăn trong dạy học trực tuyến Ảnh: Mạnh Thắng

Dạy học trực tuyến: Giáo viên 'vừa chạy vừa xếp hàng'

TP - Dù năm học 2021-2022 là năm thứ 3 các trường học chịu ảnh hưởng COVID-19 buộc phải dạy học trực tuyến, nhưng nhiều nơi trình độ công nghệ thông tin (CNTT) của giáo viên chưa đáp ứng. Các chuyên gia cho rằng, ngành giáo dục vẫn bị động, đẩy giáo viên vào tình thế “vừa chạy vừa xếp hàng”.
Học trực tuyến cùng con…

Học trực tuyến cùng con…

TP - Trong một xã hội mà mọi người đang gọi là thời đại 4.0, ước mơ được học, dù chỉ qua màn hình, cũng chẳng hề đơn giản với một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó