Có 4 kết quả :

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Giang

Mỗi tỉnh có từ 3.000-4.000 công an chính quy, có quá nhiều?

TPO - Viện dẫn một tỉnh ít nhất phải từ 3.000 công an, tỉnh to tới 4.000 công an chính quy, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò cho rằng, với lực lượng đông như thế, giờ lại thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ để nắm được tình hình, xử lý tình hình hay sao?