Có 4 kết quả :

Kết quả xét nghiệm hơn 1.500 mẫu ở Bình Thuận

Kết quả xét nghiệm hơn 1.500 mẫu ở Bình Thuận

TPO - Các đội phản ứng nhanh của tỉnh Bình Thuận đã lấy 2.765 mẫu xét nghiệm, trong đó có 670 mẫu test nhanh âm tính với COVID-19, 2.095 mẫu được thực hiện bằng kỹ thuật Realtime-PCR. Trong tổng số 2.095 mẫu thì có 1.445 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính; còn 650 mẫu đang thực hiện xét nghiệm.